Skip to content

Avtal

AI inom avtalshantering: Allt du behöver veta

Artificiell intelligens (AI) håller snabbt på att revolutionera olika branscher, och hanteringen av avtal är inget undantag. Genom att utnyttja kraften i AI kan företag effektivisera sina processer för avtal, förbättra effektiviteten och minska riskerna. I den här omfattande guiden går vi igenom de olika aspekterna av AI inom avtal; dess fördelar, nyckelfunktioner, implementeringssteg och framtida trender att hålla utkik efter.

Förstå AI inom avtalshanteringen

Definiera AI inom avtalshanteringen

AI inom avtalshantering avser tillämpningen av AI-teknik för att hantera och analysera avtal genom hela livscykeln. Det handlar om att automatisera aktiviteter som att skapa, analysera, granska och övervaka avtal med hjälp av AI-algoritmer och maskininlärning. Genom att eliminera manuella processer hjälper AI inom avtalshantering organisationer att spara tid, minska antalet fel och optimera resursallokeringen.

AI-funktioner för avtalshantering kan också hjälpa till vid förhandlingar om avtal, genom att ge insikter i realtid om marknadstrender, regeländringar och branschstandarder. Detta gör det möjligt för organisationer att anpassa sina avtal i enlighet med detta, vilket säkerställer efterlevnad och minskar potentiella risker. AI:s förmåga att snabbt och korrekt bearbeta stora mängder data gör det till ett värdefullt verktyg för att hantera komplexa avtalsrelationer i olika branscher.

Läs mer här: Vi presenterar Oneflow AI

contract management - Oneflow

AI:s roll i avtalshantering

AI spelar en avgörande roll i avtalshantering genom att möjliggöra avancerade funktioner som går utöver vad traditionella system för avtalshantering kan erbjuda. AI kan analysera data i avtalen, extrahera relevant information, identifiera potentiella risker och ge handlingsbara insikter för att förbättra beslutsfattandet. Dessutom kan AI underlätta skapandet av avtal genom att föreslå klausuler baserade på fördefinierade mallar eller tidigare avtal, vilket sparar värdefull tid för juristerna.

Utöver det kan AI-funktioner för avtalshantering förbättra efterlevnaden av avtal genom att kontinuerligt övervaka mätvärden för avtalets prestanda och flagga för eventuella avvikelser från överenskomna villkor. Detta proaktiva tillvägagångssätt hjälper organisationer att identifiera potentiella problem i ett tidigt skede och vidta korrigerande åtgärder för att förhindra tvister eller överträdelser. Genom att utnyttja AI i avtalshanteringen kan företag effektivisera sin verksamhet, öka transparensen och stärka sina övergripande riskhanteringsstrategier.

Fördelar med AI inom avtalshantering

Ökad effektivitet och noggrannhet

En av de viktigaste fördelarna med AI inom avtalshantering är dess förmåga att förbättra effektiviteten och noggrannheten i avtalsrelaterade processer. Genom att automatisera repetitiva uppgifter som granskning och analys av avtal eliminerar AI mänskliga fel och påskyndar arbetsflödet. Detta gör att medarbetarna kan fokusera på uppgifter med högre värde och säkerställer att avtalen granskas noggrant och konsekvent.

Dessutom kan AI-funktioner snabbt söka, lokalisera och hämta specifika villkor eller bestämmelser i avtalet, vilket minskar den tid som läggs på manuell sökning. Detta gör det möjligt för jurister att snabbt svara på interna och externa frågor, vilket förbättrar kundnöjdheten och effektiviserar förhandlingarna om avtal.

Föreställ dig ett scenario där ett företag hanterar hundratals avtal som alla innehåller ett stort antal klausuler och bestämmelser. Utan AI skulle avtalshanteringen vara mer tidskrävande och benäget att göra fel vid manuell granskning och analysering av avtal. Men med AI kan systemet automatiskt extrahera relevant information, t.ex. betalningsvillkor, leveransscheman och uppsägningsklausuler, vilket sparar värdefull tid och säkerställer noggrannhet.

Riskreducering och regelefterlevnad

En annan viktig fördel med AI inom avtakshantering är dess förmåga att minska risker och säkerställa efterlevnad av lagar och regler. Genom att automatiskt analysera avtalen kan AI identifiera potentiella risker och flagga för villkor eller klausuler som inte uppfyller kraven. Detta proaktiva tillvägagångssätt gör det möjligt för organisationer att vidta nödvändiga åtgärder för att minska riskerna innan de eskalerar.

Dessutom kan AI-system hjälpa företag att hålla sig uppdaterade med förändrade regler och lagkrav. Genom kontinuerlig övervakning kan dessa system tillhandahålla varningar och meddelanden om kommande utgångsdatum för avtal, tidsfrister för förnyelse eller potentiella avtalsbrott, vilket säkerställer att organisationer alltid följer reglerna.

Tänk dig ett multinationellt företag som verkar i flera jurisdiktioner. Varje land kan ha olika lagar och förordningar som reglerar avtal. Utan AI’s hjälp är det en mycket större utmaning för juristerna att hålla reda på dessa ständigt föränderliga krav. Men med AI kan systemet automatiskt uppdatera sig självt med de senaste lagändringarna och se till att avtalen alltid följer relevanta lagar och förordningar.

Läs mer: Varför avtalsgranskningar är viktiga för ditt företag

contract management - Oneflow

Viktiga funktioner hos AI inom avtalshantering

Hantering av avtalens livscykel

En viktig funktion som AI inom avtalshantering erbjuder är hanteringen av avtalens livscykel. Dessa system ger stöd för hela avtalets livscykel, från skapande till förnyelse eller uppsägning. De kan automatisera processer som upprättande, förhandling, godkännande, genomförande och lagring av avtal, och på så sätt effektivt hantera avtalen under hela deras livslängd.

Hantering av avtalslivscykeln gör det också möjligt för organisationer att spåra och övervaka viktiga resultatindikatorer (KPI:er) som avtalets handläggningstid, förnyelsegrad eller efterlevnadsnivåer. Genom att samla in och analysera dessa data kan företag identifiera flaskhalsar, optimera arbetsflöden och fatta datadrivna beslut för att förbättra processerna för avtalshantering.

Contract analysis and data extraction

Analys av avtal och utvinning av data är kritiska funktioner hos AI inom avtalshantering. Dessa system använder NLP (Natural Language Processing) och maskininlärningsalgoritmer för att extrahera relevant information från avtalen. Detta inkluderar nyckeltermer, skyldigheter, milstolpar, datum och till och med sentimentanalys.

Genom att extrahera data från avtal hjälper AI organisationer att få värdefulla insikter för riskbedömning av avtal, övervakning av efterlevnad eller utvärdering av avtalets prestanda. Det gör det också möjligt för företag att klassificera avtal baserat på fördefinierade kategorier eller specifika kriterier, vilket gör det lättare att kategorisera och hämta avtal efter behov.

Implementera AI i avtalshanteringen hos ditt företag

Steg för att implementera AI i avtalshantering

Att implementera AI i avtalshanteringen kräver noggrann planering och genomförande. Här är de viktigaste stegen att följa:

 1. Utvärdera era behov av avtalshantering: Utvärdera era befintliga processer för hantering av avtal och identifiera smärtpunkter, flaskhalsar och områden som kan förbättras.
 2. Undersök och välj ett system för AI inom avtalshantering: Gör en grundlig undersökning för att identifiera lämpliga lösningar för hantering av AI-avtal som uppfyller dina affärskrav.
 3. Definiera mål och KPI:er: Definiera tydligt dina mål och nyckeltal för att utvärdera hur väl du lyckas med att implementera AI-avtalshantering.
 4. Planera och förbered för implementering: Ta fram en detaljerad implementeringsplan, avsätt nödvändiga resurser och se till att de anställda får lämplig utbildning och introduktion.
 5. Provkör systemet: Kör pilotprojekt för att testa hur effektivt systemet är och gör nödvändiga justeringar innan det implementeras i full skala.
 6. Övervaka, utvärdera och förbättra: Övervaka kontinuerligt hur AI-systemet fungerar, samla in feedback från användarna och gör förbättringar baserat på de insikter som erhållits.

Övervinna utmaningar i genomförandet

Att implementera AI i hanteringen av avtal kan innebära vissa utmaningar, till exempel motstånd mot förändringar eller dataskyddsfrågor. För att övervinna dessa utmaningar:

 • Kommunicera fördelarna med AI inom avtalshantering till intressenterna och involvera dem i beslutsprocessen. Ta itu med eventuella problem och erbjud utbildning och stöd för en smidig övergång.
 • Säkerställ efterlevnad av dataskyddsbestämmelser och genomföra lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda känsliga uppgifter om avtalet.
 • Övervaka och utvärdera prestandan hos systemet regelbundet, för att identifiera eventuella problem och proaktivt lösa dem.

Läs mer: Hur AI effektiviserar processen för granskning av avtal

contract management - Oneflow

Framtiden för AI inom avtalshantering

Förutsedda trender inom AI-hantering av avtal

Framtiden för AI inom avtalshantering innebär en enorm potential för att ytterligare optimera processerna kring avtalen. Några förutspådda trender inkluderar:

 • Avancerad bearbetning av naturligt språk: System för AI inom avtalshantering kommer att fortsätta att förbättra sin förmåga att förstå och tolka komplext juridiskt språk, vilket ökar noggrannheten och effektiviteten.
 • Avtalsanalys och prediktiva insikter: AI kommer att göra det möjligt för företag att utnyttja data om avtal för att få förutsägbara insikter och fatta proaktiva beslut. Det kan handla om att förutse potentiella risker, optimera avtalsvillkor eller identifiera nya möjligheter.
 • Integration med andra affärssystem: AI-system integreras sömlöst med andra affärssystem som CRM eller ERP, vilket möjliggör en mer holistisk syn på avtalshantering och förbättrar den övergripande affärsverksamheten.

Förberedelser inför framtidens hantering av avtal

För att förbereda sig för framtiden för hantering av avtal bör organisationer:

 • Håll sig uppdaterade med de senaste framstegen inom AI-teknik samt avtalshantering.
 • Proaktivt utvärdera och anta nya lösningar för AI inom avtalshantering som ligger i linje med affärsmålen.
 • Investera i kontinuerlig utbildning och utveckling för att säkerställa att medarbetarna har de färdigheter som krävs för att effektivt kunna hantera AI-drivna avtal.

De viktigaste slutsatserna

AI fortsätter att utvecklas och genom att integrera AI i processer för hantering av avtal skapas stora möjligheter för företag att effektivisera verksamheten, minska riskerna och driva tillväxt. Genom att använda AI inom avtalshantering kan organisationer få en konkurrensfördel i dagens dynamiska affärslandskap.

Prev:

Varför hälften av företagen inser hur AI kan bidra till riskhantering och regelefterlevnad

Next:

Därför ser 6 av 10 företag redan fördelarna med AI i avtalshantering

Liknande artiklar

Produkt

Obegränsat antal meddelandemallar

Avtal

Digitala avtal: Öka aktieägarvärde i den moderna affärsvärlden

Produkt

Approval Flows: Hur multinationella företag kan använda dem

Avtal

Därför ser 6 av 10 företag redan fördelarna med AI i avtalshantering

Avtal

Varför hälften av företagen inser hur AI kan bidra till riskhantering och regelefterlevnad

Produkt

Approval Flows – för internt godkännande

Avtal

Hantering av avtal: Tips för juridiska team

Elektroniska signaturer

Elektroniska signaturer för rättsavdelningen: Så får du ut så mycket som möjligt av det