Skip to content

Vad är en digital signatur?

Digitala signaturer och elektroniska signaturer används ibland synonymt, vilket är ett vanligt misstag. Tänk på digitala signaturer som den teknik med vilken signaturen appliceras och elektroniska signaturer som typen av signatur.

Vad är en digital signatur?

En digital signatur är en virtuell stämpel som visar vem som har skickat ett digitalt meddelande eller en digital fil och att den inte har manipulerats. Den fungerar som ett lås och en nyckel: avsändaren använder en hemlig nyckel för att skapa signaturen, som är en unik kod för meddelandet. Andra kan använda avsändarens offentliga nyckel för att låsa upp och kontrollera signaturen. Om koden matchar betyder det att meddelandet är äkta och inte har ändrats.

Detta är avgörande för säkerheten och förtroendet på nätet eftersom det säkerställer att informationen kommer från rätt källa och inte har ändrats efter signeringen.

Vad är skillnaden mellan en elektronisk signatur och en digital signatur?

Skillnaden mellan elektroniska signaturer och digitala signaturer är att en elektronisk signatur är ett brett begrepp som avser alla elektroniska processer som innebär att man godkänner ett dokument eller avtal, inklusive att klicka på en “Jag godkänner”-knapp eller skriva sitt namn i ett signaturfält.

En digital signatur är däremot en specifik typ av elektronisk signatur som använder krypteringsteknik för att verifiera undertecknarens äkthet och säkerställa att dokumentet inte har ändrats sedan det undertecknades.

Se tabellen nedan!

Digital signaturElektronisk signatur
Digital signatur säkerställer integriteten och författarskapet för dina avtal.Elektronisk signatur säkerställer att signaturen är kopplad till undertecknaren.
Digital signatur säkerställer att dina signerade avtal är manipuleringssäkra och förhindrar ändringar efter att de har signerats.Elektronisk signatur indikerar att undertecknaren har för avsikt att godkänna det innehåll som anges i avtalet.
Digital signatur är en metod för att garantera integritet.Elektronisk signatur är en typ av signatur.
Digital signatur genereras av programvaruteknik.Elektronisk signatur genereras av undertecknaren antingen genom ett klick på en knapp eller en handritad signatur på en elektronisk enhet.

Hur fungerar digitala signaturer?

Digitala signaturer är en matematisk teknik som används för att garantera att ett meddelande eller en datafil är upphovsman och har integritet. Detta fungerar för alla typer av data. För oss är det avtal, men det kan också vara ett e-postmeddelande eller en banktransaktion.

De facto-standarden för att skapa och validera digitala signaturer kallas Public Key Infrastructure (PKI). I en PKI används en privat nyckel för att signera meddelandet och en offentlig nyckel för att validera signaturen. Ett certifikat som utfärdats av en betrodd tredje part, en så kallad Certificate Authority (CA), används som bevis på att innehavaren av den privata nyckeln är den han eller hon utger sig för att vara.

Digitala signaturer fungerar på exakt samma sätt som handskrivna signaturer. De är unika för varje person. Digitala signaturer följer PKI:s standardformat. PKI innebär att dokumentleverantören, i det här fallet Oneflow, använder en algoritm för att skapa en nummersekvens som kallas nycklar. En offentlig och en privat nyckel skapas vid varje digital signatur. Den privata nyckeln används för att signera, medan den publika nyckeln används för att verifiera.

Varje gång en person signerar ett dokument elektroniskt skapas signaturen med hjälp av undertecknarens privata nyckel. Denna förvaras på ett säkert sätt hos undertecknaren. Under signeringsprocessen blir algoritmen chiffret, med vilket den matchar data från undertecknaren med det signerade dokumentet och sedan krypterar det. De krypterade uppgifterna är den digitala signaturen. Signaturen registreras med en datum- och tidsstämpel för det dokumentet, och om några ändringar görs i dokumentet efter signeringen är den digitala signaturen inte längre giltig.

Det är av yttersta vikt att den digitala signaturens integritet upprätthålls. Enligt villkoren för PKI måste nycklarna skapas, hanteras och sparas på ett säkert sätt, vilket kräver en tillförlitlig certifikatutfärdare. Oneflow uppfyller alla PKI-krav för trygga och säkra digitala signaturer.

Men vad är egentligen ett digitalt certifikat?

Ett digitalt certifikat är ett elektroniskt dokument som används för att verifiera identiteten hos en person, organisation eller enhet. Det innehåller information om den enhet som det tillhör, inklusive dess offentliga nyckel, namn och andra identifieringsuppgifter.

Digitala certifikat används för att säkra digitala signaturer som används i onlinetransaktioner, t.ex. e-handel, internetbank och säker e-postkommunikation. De används också för att säkra nätverksanslutningar och för att autentisera användare som har tillgång till ett nätverk. Digitala certifikat utfärdas av betrodda tredjepartsorganisationer, så kallade Certificate Authorities (CA), som verifierar identiteten hos den enhet som begär certifikatet och utfärdar certifikatet när verifieringsprocessen är slutförd.

Hur skapar jag en digital signatur?

Du kan skapa en digital signatur med hjälp av en mängd olika programvarualternativ. Här på Oneflow erbjuder vi lösningar för digitala signaturer för över 5 olika typer av e-signaturer, samt lösningar för hela avtalshanteringsprocessen. Läs mer om de olika typerna av elektroniska signaturer här, eller klicka här för mer information om digitala avtal.

Läs även: Hur konverterar man en bild till en e-signatur?

Vad är en digital signatur? - Oneflow

9 fördelar med digitala signaturer

Digitala signaturer är inte bara säkrare än traditionella signaturer, de kan också effektivisera arbetsflödet. Här är några exempel på hur digitala signaturer kan förbättra ditt arbetsflöde:

Snabbare dokumenthantering

Traditionella signaturer kräver att dokument skrivs ut, signeras, skannas och skickas via e-post eller post, vilket kan ta avsevärd tid. Med digitala signaturer kan du signera dokument direkt, vilket minskar den tid det tar att hantera dokument.

Signering på distans

Med digitala signaturer kan du underteckna dokument var du än befinner dig i världen, så länge du har en internetanslutning. Det innebär att du inte behöver vara fysiskt närvarande för att underteckna dokument, vilket gör det lättare att slutföra transaktioner med kunder och partners på olika platser.

8 fördelar med digitala signaturer - Oneflow

Automatiserade arbetsflöden

Digitala signaturer kan integreras i automatiserade arbetsflöden, vilket effektiviserar dokumenthanteringen och minskar risken för fel. Automatiserade arbetsflöden kan också skicka påminnelser till undertecknare, vilket säkerställer att dokumenten signeras i tid.

Ökad säkerhet

Som tidigare nämnts är digitala signaturer säkrare än traditionella signaturer. De använder krypteringsteknik för att verifiera undertecknarens äkthet, vilket gör det svårt för förfalskare att skapa falska signaturer.

Läs mer: Allt du behöver veta om Oneflow elektroniska signaturer och eIDAS-förordningen

Minskade kostnader

De kan minska kostnaderna för att skriva ut, skanna och posta dokument. De kan också minska behovet av fysisk lagring av dokument, eftersom de kan lagras elektroniskt.

Unikt för dig

Din handskrivna signatur är din och bör vara svår att kopiera. En digital signatur är ännu mer unik. Varje signatur innehåller identifieringsinformation som är unik för varje undertecknare.

Oneflow Digital signature Remote Uniquely yours handwritten signature

Digitala signaturer är globalt accepterade

PKI-baserade digitala signaturer är standard för institutioner, myndigheter och organisationer runt om i världen, vilket minskar behovet av att uppfinna hjulet på nytt.

Skydd mot manipulering

När ett dokument har undertecknats med en digital signatur är det förseglat. Alla ändringar som görs i efterhand kommer att ogiltigförklara den ursprungliga signaturen. Du kan vara säker på att det är exakt vad du har kommit överens om.

Digital lagring

Precis som din telefon lagrar dina foton och videor i ett moln, lagrar Oneflow dina avtal i ett digitalt arkiv, som kan återkallas när som helst med ett klick på en knapp.

Miljöaspekten

Genom att ersätta traditionell pappersbaserad signering med digitala metoder kan företag och organisationer minska sin påverkan på miljön samtidigt som de effektiviserar sin verksamhet.

Oneflow Digital signature How different industries use digital signatures

Hur använder olika branscher digitala signaturer?

Digitala signaturer används i en mängd olika branscher, t.ex:

Fastighetsbranschen

De används ofta vid fastighetstransaktioner, eftersom de kan påskynda processen för att köpa och sälja fastigheter. De minskar också behovet av fysiskt pappersarbete, vilket gör processen mer effektiv.

Sjukvården

Digitala signaturer används inom sjukvården för att signera journaler, recept och andra viktiga dokument. De bidrar till att säkerställa att patientinformationen är säker och att journalerna är korrekta.

Banksektorn

Digitala signaturer används inom banksektorn för att underteckna låneavtal, kontoöppningar och andra finansiella dokument. De bidrar till att säkerställa att transaktionerna är säkra och att kundinformationen skyddas.

Utbildning

Digitala signaturer används inom utbildning för att signera inskrivningsformulär, betyg och andra viktiga dokument. De bidrar till att säkerställa att studentinformationen är säker och att uppgifterna är korrekta.

Konsultverksamhet

Inom konsultbranschen effektiviserar digitala signaturer avtalshanteringen genom att konsulter och kunder kan signera dokument elektroniskt. Detta eliminerar pappersarbete och påskyndar undertecknandet av uppdragsbrev, förslag och sekretessavtal, samtidigt som den juridiska giltigheten bibehålls och en verifieringskedja skapas.

Media/underhållning

Digitala signaturer är nödvändiga inom media- och underhållningsindustrin för licensiering och hantering av upphovsrätt. Innehållsskapare kan elektroniskt underteckna kontrakt, bevilja användningsrättigheter och distributionsavtal på ett säkert sätt. Digitala signaturer skyddar immateriella rättigheter, validerar digitalt innehåll och förhindrar obehöriga ändringar eller intrång.

Finanssektorn

Digitala signaturer används i stor utsträckning inom finanssektorn för autentisering och auktorisering av transaktioner. De ökar säkerheten i nätbanker, e-handel och mobila betalningar. Kunderna kan på ett säkert sätt signera låneavtal, investeringskontrakt och andra finansiella instrument på distans. Digitala signaturer minskar risken för bedrägerier, säkerställer regelefterlevnad och ger en smidig kundupplevelse.

Teknikbranschen

Teknikbranschen förlitar sig på digitala signaturer för att säkerställa programvarans äkthet och integritet. Utvecklare signerar programvarupaket och uppdateringar digitalt för att verifiera deras äkthet och skydda dem mot skadlig kod. Digitala signaturer används också i kontrakt, licensavtal och skydd av immateriella rättigheter, vilket underlättar säkra samarbeten, förvärv och partnerskap inom tekniksektorn.

Säkra din digitala signatur med Oneflow

Din signatur är lika personlig som de tre siffrorna på baksidan av ditt bankkort, så varför inte se till att din digitala signatur är lika trygg och säker som ditt bankkonto? Med Oneflow kan du göra just det.

En digital signatur från Oneflow levereras med ett signeringscertifikat och garantier för digitala signaturer, så att du kan vara säker på att din digitala signatur är lika säker som ett hus.

Vanliga frågor

Vad är Public Key Infrastructure?

Public Key Infrastructure (PKI) är en uppsättning policyer och procedurer som behövs för att skapa, lagra och återkalla digitala signaturer (tillsammans med andra saker). PKI är en facilitator när det gäller att säkra den elektroniska överföringen av information som digitala signaturer och andra nätverksaktiviteter. I det här fallet kopplas den offentliga nyckeln till identiteten hos personer eller organisationer (dvs. deras privata nyckel). Bindningen av denna information sker genom en process för registrering och utfärdande av certifikat av en certifikatutfärdare (CA).

Vad är en certifikatutfärdare?

En certifikatutfärdare (CA) är en enhet som lagrar, signerar och utfärdar digitala certifikat. Ett digitalt certifikat intygar ägandet av en offentlig nyckel. Eftersom digitala signaturer använder både offentliga och privata nycklar fungerar certifikatutfärdaren som en betrodd tredje part som verifierar äktheten hos ett signerat dokument. CA är vanligtvis organisationer som har erkänts som tillförlitliga när det gäller att garantera nyckelsäkerhet och som kan tillhandahålla giltiga digitala certifikat. CA måste godkännas av både den enhet som skickar dokumentet och den mottagare som signerar det.

Varför skulle jag använda en digital signatur?

Du kan använda en digital signatur av en mängd olika skäl. För att signera ett avtal, ett dokument, godkänna en uppsättning villkor etc. Särskilt under perioden efter covid är en skriftlig signatur svårare och svårare att förvärva. Därför har många länder och globala regioner fastställt standarder för e-signaturer baserade på befintlig teknik för digitala signaturer. Det hänvisas till lokala standarder, men genom att arbeta med en PKI och en betrodd CA säkerställs att den digitala signaturen är verkställbar och accepterad på varje lokal marknad. Det säkerställer också att digitala signaturer använder en internationell och allmänt accepterad standardteknik som förhindrar förfalskning eller ändringar av ett dokument efter att det har undertecknats.

Kan digitala signaturer kopieras?

Kort svar. Nej, det är inte möjligt att kopiera en digital signatur.

Långt svar. Också nej. Förståelse för digitala signaturer bör utveckla detta mer: En digital signatur är en matematisk teknik som används för att garantera upphovsmannaskap och integritet för ett meddelande eller en del av data. Det kan vara vilken typ av data som helst. När det gäller Oneflow är det kontrakt Men det kan vara allt annat som kräver verifiering, t.ex. verifiering av ett e-postmeddelande eller undertecknande av ett formulär för att hämta ett paket.

Kan digitala signaturer redigeras?

Återigen, nej. Digitala signaturer har ett säkert system på plats för att säkerställa noggrannhet och förhindra förfalskning. Detta beror återigen på att de använder branschstandard PKI och en certifikatutfärdare.

Är digitala signaturer säkra?

Ja, digitala signaturer anses generellt vara säkra. De utgör en tillförlitlig metod för att verifiera äktheten och integriteten hos digitala dokument, transaktioner och kommunikation. Digitala signaturer använder kryptografiska algoritmer för att generera unika digitala fingeravtryck av det innehåll som signeras. Dessa fingeravtryck, som kallas digitala signaturer, baseras på undertecknarens privata nyckel och kan verifieras med hjälp av motsvarande offentliga nyckel. Denna process säkerställer att dokumentet inte har manipulerats sedan det undertecknades och att det verkligen undertecknades av den påstådda avsändaren. Även om inget system är helt immunt mot attacker, utgör digitala signaturer en robust och allmänt accepterad säkerhetsmekanism för att verifiera legitimiteten hos digitala data.

Boka en demo av Oneflow

Upptäck hur digitala avtal sparar tid och pengar samtidigt som de minskar administrativt arbete.

Boka en demo av Oneflow

Upptäck hur digitala avtal sparar tid och pengar samtidigt som de minskar administrativt arbete.
Få en demo
Fyll i dina uppgifter i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

*” anger obligatoriska fält

Opt out
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Liknande artiklar

Produkt

Obegränsat antal meddelandemallar

Avtal

Digitala avtal: Öka aktieägarvärde i den moderna affärsvärlden

Produkt

Approval Flows: Hur multinationella företag kan använda dem

Avtal

Därför ser 6 av 10 företag redan fördelarna med AI i avtalshantering

Avtal

AI inom avtalshantering: Allt du behöver veta

Avtal

Varför hälften av företagen inser hur AI kan bidra till riskhantering och regelefterlevnad

Produkt

Approval Flows – för internt godkännande

Avtal

Hantering av avtal: Tips för juridiska team