Skip to content

Avtal

Vad är skillnaden mellan bilaterala och unilaterala avtal?

I avtalsvärlden finns det olika typer av avtal som reglerar olika rättsliga förhållanden. Att förstå nyanserna i dessa avtal är avgörande, särskilt för företag och privatpersoner som vill ingå avtal. Två vanliga typer av avtal är bilaterala och unilaterala avtal. I den här artikeln går vi igenom definitioner, exempel, viktiga egenskaper samt för- och nackdelar med respektive avtalstyp. I slutet kommer du att ha en tydlig förståelse för skillnaden mellan bilaterala och unilaterala avtal.

Förståelse av bilaterala avtal

När det gäller bilaterala och unilaterala avtal ska vi nu fokusera på bilaterala avtal. Ett bilateralt avtal är en typ av avtal där båda parter utbyter löften och förbinder sig till specifika åtgärder. Enkelt uttryckt är det ett “löfte för ett löfte”-avtal. Låt oss utforska detta närmare.

Läs mer här: Vad är digitala avtal?

Vad är skillnaden mellan bilaterala och unilaterala avtal?

Definition och exempel på bilaterala avtal

Ett bilateralt avtal ingås när båda parter utbyter löften om att utföra vissa handlingar. Tänk dig till exempel att du behöver reparera din bil. Du går till en mekaniker som lovar att laga din bil, och i gengäld lovar du att betala det överenskomna beloppet när reparationerna är slutförda. Detta utbyte av löften bildar ett bilateralt avtal.

På samma sätt kan en leverantör i ett affärssammanhang lova att leverera en viss mängd varor vid ett angivet datum, medan köparen lovar att betala det överenskomna priset. Det viktigaste kännetecknet är det ömsesidiga utbytet av löften, vilket skapar en bindande förpliktelse för båda parter.

De viktigaste inslagen i bilaterala avtal

Bilaterala avtal har vissa särdrag som skiljer dem från andra typer av avtal. För det första kräver de ömsesidiga löften eller åtaganden från alla inblandade parter. Med andra ord måste båda parter komma överens om att utföra specifika handlingar. För det andra anses bilaterala avtal vara rättsligt bindande, vilket innebär att om någon av parterna inte uppfyller sina löften kan det leda till rättsliga konsekvenser. Slutligen skapar bilaterala avtal rättigheter och skyldigheter för alla inblandade parter, vilket säkerställer att var och en hålls ansvarig för sina löften.

För- och nackdelar med bilaterala avtal

Precis som alla andra typer av avtal har bilaterala avtal sina egna för- och nackdelar. Låt oss undersöka dessa för- och nackdelar för att få en tydligare bild.

 1. Fördelar:
  • Bilaterala avtal ger tydliga förväntningar och skyldigheter för alla inblandade parter, vilket minskar risken för missförstånd och tvister.
  • De möjliggör mer samarbete och samverkan mellan parterna eftersom båda är intresserade av att uppfylla sina löften.
  • Bilaterala avtal ger möjlighet till förhandling och anpassning för att tillgodose alla parters specifika behov.
  • De ger rättsligt skydd och rättsmedel i händelse av överträdelser eller underlåtenhet att uppfylla givna löften.
 2. Nackdelar:
  • Om löften inte uppfylls kan det leda till rättsliga konsekvenser.
  • Tvister kan uppstå om en part anser att den andra parten inte har uppfyllt sitt löfte, vilket leder till potentiella konflikter.
  • Ändrade omständigheter eller oförutsedda händelser kan göra det svårt att uppfylla de skyldigheter som anges i avtalet.
  • Ändrade omständigheter eller oförutsedda händelser kan göra det svårt att uppfylla de skyldigheter som anges i avtalet.

Läs mer här: Spara tid med dessa kostnadsfria företagsmallar från Oneflow

bilateral and unilateral contracts - Oneflow

Kartläggning av unilaterala avtal

Ingen diskussion om bilaterala och unilaterala avtal skulle vara fullständig om man inte tog upp unilaterala avtal. Medan bilaterala avtal innebär ömsesidiga löften, bygger unilaterala avtal på en annan premiss.

Definition och exempel på unilaterala avtal

Ett ensidigt avtal är ett avtal där den ena parten ger ett löfte och den andra parten inte är juridiskt skyldig att återgälda löftet. Avtalet ingås istället när den andra parten utför en begärd handling. För att illustrera detta kan du tänka dig att du utfäster en belöning för att hitta ditt bortsprungna husdjur. I detta fall skulle alla som hittar och återlämnar ditt husdjur ha rätt till belöningen. Att hitta och återlämna husdjuret skapar ett bindande avtal även om den person som hittar det aldrig har gett några löften.

I affärssammanhang är jobbannonser ofta exempel på ensidiga avtal. Arbetsgivaren lovar att betala en lön för ett visst arbete, och om någon utför det arbete som efterfrågas träder avtalet i kraft.

De viktigaste inslagen i unilaterala avtal

Unilaterala avtal har särskilda egenskaper som skiljer dem från bilaterala avtal. För det första bygger ensidiga avtal på ett erbjudande från en part utan krav på ett löfte i gengäld. För det andra är avtalet ingånget och juridiskt bindande när den andra parten utför den begärda handlingen. Slutligen är den part som lämnar erbjudandet i ett unilateralt avtal endast skyldig att uppfylla sitt löfte om den begärda handlingen utförs.

För- och nackdelar med unilaterala avtal

Som med alla avtalstyper har ensidiga avtal sina egna för- och nackdelar. Låt oss fördjupa oss i dessa för- och nackdelar för att få en bättre förståelse.

 1. Fördelar:
  • Unilaterala avtal ger flexibilitet och kontroll eftersom den andra parten inte behöver lova något.
  • De ger möjlighet att definiera specifika handlingar eller villkor som måste uppfyllas för att avtalet ska träda i kraft.
  • Unilaterala avtal kan vara användbara i affärssituationer där en part vill uppmuntra ett visst beteende eller en viss åtgärd utan att det behövs några ömsesidiga löften.
  • Om handlingen inte utförs enligt begäran finns det ingen skyldighet att ingå något juridiskt avtal.
 2. Nackdelar:
  • Unilaterala avtal kan uppfattas som ensidiga eftersom den part som ger erbjudandet har mer kontroll och flexibilitet.
  • Den part som lämnar erbjudandet är endast skyldig att uppfylla sitt löfte om handlingen utförs exakt enligt begäran.
  • Tvister kan uppstå om handlingen utförs men inte uppfyller de specifika villkor som anges i erbjudandet.
  • Unilaterala avtal kanske inte är lämpliga för alla affärsscenarier, särskilt inte sådana som kräver ömsesidiga löften och mer samarbete.

Läs mer: Vad innebär det att ändra ett avtal?

bilateral and unilateral contracts - Oneflow

Viktiga skillnader mellan bilaterala och unilaterala avtal

Nu när vi har gått igenom definitioner, exempel och för- och nackdelar med bilaterala och unilaterala avtal är det viktigt att belysa de viktigaste skillnaderna mellan dem. Dessa skillnader ligger i olika aspekter, allt från de inblandade parternas skyldigheter till riskfaktorer och graden av flexibilitet och kontroll mellan bilaterala och unilaterala avtal.

Skyldigheter för berörda parter

De inblandade parternas skyldigheter I bilaterala avtal har båda parter ömsesidiga skyldigheter. Varje part lovar att utföra specifika handlingar, vilket gör deras åtaganden verkställbara enligt lag. I ensidiga avtal är det däremot bara den ena parten som ger ett löfte, medan den andra parten inte är juridiskt skyldig att återgälda löftet. Avtalet ingås när den andra parten utför en begärd handling – en viktig skillnad mellan bilaterala och unilaterala avtal.

Riskfaktorer

Bilaterala avtal fördelar riskerna jämnt mellan de inblandade parterna. Om en part inte uppfyller sina löften kan den andra parten vidta rättsliga åtgärder. I ensidiga avtal ligger risken huvudsakligen på den part som lämnar erbjudandet. De är endast skyldiga att uppfylla sitt löfte om handlingen utförs exakt enligt begäran. Om handlingen inte utförs eller inte uppfyller de särskilda villkor som anges i erbjudandet finns det ingen skyldighet att ingå något juridiskt avtal – en annan viktig skillnad mellan bilaterala och unilaterala avtal.

Flexibilitet och kontroll

Bilaterala avtal möjliggör mer samarbete och samverkan mellan parterna eftersom båda är intresserade av att uppfylla sina löften. Förhandlingsprocessen ger möjlighet till anpassning för att tillgodose alla parters specifika behov. Unilaterala avtal, å andra sidan, ger flexibilitet och kontroll till den part som lämnar erbjudandet. De är användbara i situationer där en part vill uppmuntra ett visst beteende eller en viss åtgärd utan att det behövs några ömsesidiga löften.

De viktigaste slutsatserna

Att förstå skillnaden mellan bilaterala och unilaterala avtal är avgörande när man ingår juridiska avtal. Bilaterala avtal innebär ömsesidiga löften och skyldigheter, vilket skapar ett balanserat rättsligt förhållande mellan parterna. Unilaterala avtal, å andra sidan, bygger på ett erbjudande där den ena parten inte är skyldig att återgälda erbjudandet om inte en viss handling utförs. Genom att känna till de viktigaste egenskaperna, exemplen och för- och nackdelarna med respektive avtal kan du fatta välgrundade beslut och skydda dina rättigheter i olika avtalssituationer.

Prev:

Vad innebär att ändra ett avtal? En komplett guide

Next:

Vikten av exklusivitet i avtal

Liknande artiklar

Avtal

Därför ser 6 av 10 företag redan fördelarna med AI i avtalshantering

Avtal

AI inom avtalshantering: Allt du behöver veta

Avtal

Varför hälften av företagen inser hur AI kan bidra till riskhantering och regelefterlevnad

Produkt

Kommande: Approval Flows – för internt godkännande

Avtal

Hantering av avtal: Tips för juridiska team

Elektroniska signaturer

Elektroniska signaturer för rättsavdelningen: Så får du ut så mycket som möjligt av det

Företagskultur

Vad är skillnaden mellan en advokat och en jurist?

Säkerhet

Skydda din organisation: vikten av anpassningsbara användarbehörigheter