Skip to content

Hankinta

Hankintojen hallitseminen: RFP:n, RFQ:n ja RFI:n erojen ymmärtäminen

Hankinnoissa erilaiset lyhenteet voivat olla haastavia. Tärkeimpiä näistä ovat RFP, RFQ ja RFI: Näillä kolmella termillä on keskeinen rooli hankintaprosessissa, ja niillä on omat tarkoituksensa. Niiden erojen ymmärtäminen ja niiden hyödyntäminen voi virtaviivaistaa hankintatoimia merkittävästi ja varmistaa yrityksille optimaalisen lopputuloksen. Tutustutaan syvällisemmin kuhunkin näistä hankintakeinoista, jotta ymmärretään niiden vivahteet ja strategiset sovellukset.

Mikä on tarjouspyyntö(RFP, Request for Proposal)?

Tarjouspyyntö on organisaation laatima virallinen asiakirja, jolla pyydetään tarjouksia mahdollisilta myyjiltä tai palveluntarjoajilta tiettyä hanketta tai liiketoimintatarvetta varten. Tarjouspyyntö on yksityiskohtainen etenemissuunnitelma, jossa esitetään vaatimukset, eritelmät, arviointikriteerit ja muut olennaiset tiedot, joita toimittajat tarvitsevat työn laajuuden ymmärtämiseksi.

Miksi käyttää tarjouspyyntöä?

 • Kattavat vaatimukset: Tarjouspyyntö antaa kattavan yleiskatsauksen hankkeen tavoitteista, jolloin toimittajat voivat räätälöidä ehdotuksensa sen mukaisesti.
 • Myyjän valinta: Se helpottaa strukturoitua lähestymistapaa toimittajien valintaan, sillä sen avulla organisaatiot voivat arvioida tarjouksia ennalta määriteltyjen kriteerien perusteella.
 • Läpinäkyvä prosessi: Tarjouspyynnöt edistävät hankintamenettelyn avoimuutta ja varmistavat oikeudenmukaisuuden ja puolueettomuuden toimittajien valinnassa.

Tarjouspyynnön keskeiset osat:

 1. Hankkeen yleiskatsaus: Yksityiskohtainen kuvaus hankkeen laajuudesta, tavoitteista ja odotetuista tuloksista.
 2. Tekniset tiedot: Tarkat vaatimukset ja tekniset eritelmät, jotka ovat välttämättömiä hankkeen yksityiskohtien ymmärtämiseksi.
 3. Arviointiperusteet: Kriteerit, joita käytetään toimittajien tarjousten arvioinnissa ja vertailussa, kuten hinnoittelu, kokemus, pätevyys ja menetelmät.
 4. Aikataulu ja tuotokset: Selkeät aikataulut, välitavoitteet ja suoritteet projektin odotusten ja määräaikojen hallitsemiseksi.
 5. Ehdot ja edellytykset: Organisaation ja myyjien välistä suhdetta säätelevät oikeudelliset- sekä sopimusehdot.

Lue myös: Sujuvoita myynnin sykliä

Mikä on hintatarjouspyyntö (Request for Quote, RFQ)?

RFQ eli hintatarjouspyyntö on tarjouspyyntäasiakirja, jota käytetään, kun organisaatio aikoo hankkia tavaroita tai palveluja ja pytää hintatarjouksia mahdollisilta myyjiltä. Toisin kuin tarjouspyyntö, joka on luonteeltaan kattava, hintatarjouspyynnössä keskitytään ensisijaisesti hintatietojen hankkimiseen myyjiltä.

Miksi käyttää hintatarjouspyyntöä?

 • Tehokas hintavertailu: Hintatarjouspyynnöt virtaviivaistavat useiden toimittajien hintojen vertailua, jolloin organisaatiot voivat löytää kustannustehokkaita ratkaisuja.
 • Yksinkertaisuus ja selkeys: RFQ:t sopivat erinomaisesti hankintatarpeisiin, joissa eritelmät ovat hyvin määriteltyjä ja ensisijainen näkökohta on hinnoittelu.
 • Kustannusten valvonta: Organisaatiot voivat neuvotella edullisia ehtoja ja saavuttaa kustannussäästöjä pyytämällä kilpailukykyisiä tarjouksia.

Hintatarjouspyynnön tärkeimmät osat:

 1. Tuotteen tai palvelun kuvaus: Lyhyt kuvaus tarvittavista tavaroista tai palveluista, mukaan lukien asiaankuuluvat eritelmät tai standardit.
 2. Tarvittava määrä: Tarvittavien tavaroiden tai palveluiden määrä, jossa ilmoitetaan mahdolliset vaihtelut tai räätälöintivaatimukset.
 3. Hintatarjouksen formaatti: Ohjeet myyjille hinnoittelutietojen toimittamiseksi, mukaan lukien yksikköhinnat, kokonaiskustannukset ja mahdolliset alennukset tai ehdot.
 4. Toimitusehdot: Toimitusaikatauluja, toimitustapoja ja niihin liittyviä kustannuksia tai vastuita koskevat vaatimukset.
 5. Ehdot ja edellytykset: Ostoa, maksuehtoja, takuita ja vastuuvelvollisuutta koskevat oikeudelliset ja sopimusehdot.

Lue myös: Mitä on sopimusten hallinta?

Mikä on tietopyyntö (Request for Information, RFI)?

RFI eli tietopyyntö on alustava asiakirja, jolla organisaatiot keräävät tietoa tuotteista, palveluista tai mahdollisista ratkaisuista myyjiltä. Toisin kuin RFP- tai RFQ-pyynnöt, RFI:t eivät yleensä sisällä erityisiä vaatimuksia tai hintapyyntöjä. Sen sijaan niillä pyritään keräämään yleisiä tietoja päätöksentekoprosessien pohjaksi.

Miksi käyttää tietopyyntöä?

 • Markkinatutkimus: Tietopyynnöt auttavat organisaatioita tekemään markkinatutkimusta ja keräämään tietoa saatavilla olevista tuotteista, palveluista ja alan suuntauksista.
 • Myyjän arviointi: Niiden avulla organisaatiot voivat arvioida myyjien valmiuksia, asiantuntemusta ja mahdollista sopivuutta tuleviin projekteihin tai kumppanuuksiin.
 • Riskien vähentäminen: Tarjouspyynnöt tarjoavat mahdollisuuden tunnistaa tiettyihin tuotteisiin tai palveluihin liittyvät mahdolliset riskit, haasteet ja mahdollisuudet ennen kuin hankintamenettelyyn sitoudutaan.

Tietopyynnön tärkeimmät osat:

 1. Johdanto ja tarkoitus: Yleiskatsaus organisaation tavoitteisiin ja tarjouspyynnön tarkoitukseen, mukaan lukien mahdolliset erityiset kiinnostuksen kohteet tai painopistealueet.
 2. Pyydetyt tiedot: Kysymykset tai kehotteet, joilla haetaan tietoja myyjän valmiuksista, kokemuksesta, tuotteista, palveluista, hinnoittelumalleista ja muista olennaisista yksityiskohdista.
 3. Vastausmuoto: Ohjeet toimittajille siitä, miten he voivat vastata tarjouspyyntöön, mukaan luettuina suositeltavat vastausmuodot, jättämisen määräajat ja yhteystiedot.
 4. Luottamuksellisuus ja tietoturva: Arkaluonteisten tietojen käsittelyä koskevat ohjeet ja luottamuksellisuutta koskevat määräykset, joilla suojataan omistusoikeuden alaisia tietoja.
 5. Seuraavat vaiheet: Tiedot siitä, miten organisaatio aikoo käyttää saamiaan vastauksia, mukaan lukien mahdolliset jatkotoimet tai tulevat hankintaprosessit.

Tiivistelmä

Hankintojen monimutkaisessa ympäristössä RFP:n, RFQ:n ja RFI:n vivahteiden hallitseminen voi olla ratkaisevaa yrityksille, jotka pyrkivät optimaalisiin tuloksiin. Ymmärtämällä näiden hankintakeinojen erilaiset tarkoitukset ja strategiset sovellukset organisaatiot voivat virtaviivaistaa hankintaprosessejaan, parantaa toimittajasuhteita ja tuottaa arvoa koko toiminnalleen. Riippumatta siitä, onko kyse kattavien tarjousten pyytämisestä, hinnoitteluvaihtoehtojen vertailusta vai markkinatutkimuksen tekemisestä, RFP:n, RFQ:n ja RFI:n tehokas hyödyntäminen voi antaa organisaatioille mahdollisuuden tehdä dataan perustuvia päätöksiä ja saavuttaa menestystä hankinnoissa.

Prev:

Miksi koulutus digitalisoituu pandemian jälkeisessä maailmassa?

Next:

Miten toteuttaa sopimusten tarkistaminen?

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Markkinointi

Mitkä ovat 13 parasta ContractPodAi vaihtoehtoa?

Sopimukset

Miten tekoäly voi auttaa riskien ja vaatimustenmukaisuuden hallinnassa?

Sähköinen allekirjoitus

15 vaihtoehtoa SignEasylle vuonna 2024

Myynti

Miten saada lisää asiakkaita tehokkaasti – Todistetut taktiikat liiketoiminnan kasvattamiseen

Sopimukset

Pitkien sopimussyklien haasteet ja niiden vaikutus myynnin tuloksellisuuteen

Sopimukset

Miksi lähes 6 yritystä 10:stä käyttää tekoälyä sopimuksissa?

Sopimukset

Tekoälyn rooli sopimusraportoinnissa: Tehokkuuden ja tarkkuuden tehostaminen

Henkilöstö & kulttuuri

Miten tekoäly muuttaa lakialaa?