Skip to content

Henkilöstö & kulttuuri

Opas: Projektinhallinnan perusteet

Projektinhallinnassa ei ole kyse vain teknisistä asioista. Kyse on tiimisi tarpeiden tasapainottamisesta, määräaikojen noudattamisesta ja siitä, että kaikki ovat samalla sivulla.

Totta puhuen se voi olla melkoinen haaste. Projektipäällikkönä mukautat aina lähestymistapojasi ja etsit parempia tapoja saada asiat tehtyä.

Tässä artikkelissa käymme läpi joitakin projektinhallinnan perusasioita ja sitä, miten niitä voi soveltaa tosielämässä. Jatka lukemista saadaksesi lisää apua projektinhallintaan.

Mitä projektinhallinta on?

Projektinhallinta on tiivistettynä projektin suunnittelua, organisointia ja ohjausta alusta loppuun. Se on taito pitää projekti aikataulussa, budjetissa ja tavoitteiden mukaisena.

Projektinhallinta on pohjimmiltaan se väline, joka auttaa tiimejä muuttamaan ideat todellisiksi, konkreettisiksi tuloksiksi. Se on sekoitus vankkaa suunnittelua, yhteydenpitoa tiimiin ja valmiutta tarttua ongelmiin konkreettisesti. Projektin tehokkuuden lisäämiseksi erilaisten työkalujen, kuten “tehtävien ajastimen” (task timer), käyttäminen voi myös auttaa optimoimaan ajankäyttöä ja parantamaan yleistä tuottavuutta.

Käytännössä projektinhallinta voi näyttää erilaiselta projektista riippuen. Kyse voi olla esimerkiksi markkinointikampanjan koordinoinnista tai jopa ohjelmistosovelluksen suunnittelusta, jossa tarvitaan muutakin kuin ohjelmistoprojektinhallinnan perusteita.

Toimialasta riippumatta periaatteet pysyvät samoina: määrittele projektin tavoitteet, suunnittele miten ne saavutetaan, organisoi tiimisi ja resurssit ja ohjaa sitten projekti loppuun. Hyvä projektipäällikkö innostaa aina tiiminsä rakentamaan jotakin erityistä.

Mitkä toimialat käyttävät projektinhallintaa?

Projektinhallinta on keskeinen tekijä eri toimialoilla, joilla kaikilla on omat haasteensa ja vaatimuksensa. Seuraavassa on muutamia aloja, joilla projektinhallintaa käytetään paljon:

 1. Rakentaminen ja talotekniikka. Täällä projektipäälliköt koordinoivat toimia arkkitehtien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa varmistaakseen, että hankkeet, kuten asuinkiinteistöt tai liikerakennukset, saadaan tehokkaasti valmiiksi.
 2. Talous. Taloushallinnossa projektipäälliköt keskittyvät tuottavuuden optimointiin ja kustannusten alhaalla pitämiseen. He huolehtivat kaikesta kassavirran hallinnasta laskujen kirjoittamiseen ja ovat ratkaisevassa asemassa projektien taloudellisen puolen kannalta. Lisäksi he osallistuvat tärkeiden talousraporttien laatimiseen ja analysointiin.
 3. Vakuutus. Vakuutusalan projektipäälliköt ovat riskienhallinnan asiantuntijoita. He käyttävät kehittynyttä tietämystä riskien vähentämiseen ja käyttävät teknologiaa edistymisen seuraamiseen ja järkevien liiketoimintapäätösten tukemiseen.
 4. Mainonta. Mainonnan projektipäälliköt varmistavat, että kampanjat täyttävät KPI:t ylittämättä budjettia. He hallinnoivat useita kampanjoita keskittyen tavoitteiden asettamiseen ja budjettirajoituksiin.
 5. Teknologia. Tietotekniikan alalla projektipäälliköt ovat välttämättömiä uusien teknologioiden integroimisessa nykyisiin järjestelmiin. He hallinnoivat budjetteja ja keskittyvät maksimoimaan investointien tuoton uuden teknologian käyttöönotossa.
 6. Terveydenhuolto. Tämä ala hyötyy projektipäälliköistä, jotka pystyvät selviytymään kustannus- ja vaatimustenmukaisuushaasteista. He työskentelevät erilaisten projektien parissa aina uusien viestintäkanavien käyttöönotosta uusien sairaalaosastojen integrointiin.
 7. Laki. Oikeudellisella alalla projektinhallinta on kehittynyt teknologian myötä. Tämän alan projektipäälliköt hallinnoivat budjetteja, mittaavat säädettyjä tavoitteita ja työskentelevät tiiviissä yhteistyössä lakiasiantuntijoiden kanssa tehokkaiden lakipalvelujen tuottamiseksi.
 8. Energia. Kun painopiste siirtyy kestävään energiaan, projektipäälliköt ovat eturintamassa kehittämässä uusiutuvan energian hankkeita ja varmistamassa, että ne täyttävät asetetut tavoitteet ja määräajat.
 9. Tapahtumien suunnittelu. Tällä alalla tarvitaan projektinhallintaa, jolla varmistetaan tehtävien, aikataulujen ja resurssien saumaton koordinointi ja jonka avulla ammattilaiset pystyvät hoitamaan tehokkaasti erityyppisiä tapahtumia aina suunnittelusta toteutukseen.

Sovellusalojen moninaisuus osoittaa, että projektinhallinnan perustaidoissa ei ole kyse vain tehtävien hallinnasta, vaan se on monipuolinen taito, joka mukautuu kunkin toimialan ainutlaatuisiin vaatimuksiin, mikä tekee siitä korvaamattoman arvokkaan voimavaran jokaiselle ammattilaiselle.

Mikä on projektinhallinnan kolmio?

Projektinhallintakolmio on kätevä kehys, jota jokainen projektipäällikkö pitää työkalupakissaan. Ajattele sitä tasapainoiluna kolmen avaintekijän välillä: aika, kustannukset ja laajuus.

 1. Aika. Tässä on kyse määräajoista. Kuinka nopeasti projekti on saatava valmiiksi? Kellon tarkkaileminen varmistaa, että kaikki sujuu aikataulussa.
 2. Kustannukset. Budjetti määrittää pelin. Kyse on resurssien tehokkaasta hallinnasta, jotta pysytään taloudellisten rajojen sisällä. Tarvittavien kustannusten ja resurssien arvioiminen ei ole yhtä helppoa, varsinkin kun kyseessä on monimutkainen hanke.
 3. Laajuus. Tässä on kyse siitä, mitä ja miten projektissa tehdään. Mitä haluamme saavuttaa ja kuinka laaja työ on?
Projektinhallinnan kolmio - Oneflow

Projektinhallinnan peruskäsitteessä on kyse näiden kolmen näkökohdan yhteensovittamisesta. Jos painostat liikaa kolmion yhtä puolta, kaksi muuta puolta kärsivät paineesta. Haluatko nopeuttaa asioita? Se saattaa tarkoittaa kustannusten lisäämistä tai projektin laajuuden supistamista. Haaveiletko lisäominaisuuksien lisäämisestä? Se voisi venyttää aikataulua tai budjettia.

Lyhyesti sanottuna projektinhallintakolmio auttaa projektipäälliköitä hallitsemaan projektiensa monimutkaisuutta ja varmistamaan, että he saavat aikaan laadukkaita tuloksia ylittämättä aika- tai budjettirajoja.

Lähestymistavat projektinhallintaan vaihtelevat eri projektivaatimusten ja organisaatiotyylien mukaan. Esimerkiksi ohjelmistokehityksessä Jiran tarinamallien käyttö voi virtaviivaistaa käyttäjätarinoiden ja tehtävien luomista ja varmistaa selkeyden ja johdonmukaisuuden koko tiimissä.

Tarkastellaan neljää suosittua lähestymistapaa:

Tuoteperusteinen suunnittelu

Tuotepohjaisessa suunnittelussa keskitytään projektin tuotoksiin ja suoritteisiin. Se on erityisen tehokas hankkeissa, joiden tavoitteena on tuotteen tai palvelun lanseeraus, ja se ohjaa sitä alkuperäisestä ideasta aina valmistumiseen ja myyntiin asti.

Prosessiperusteinen suunnittelu

Prosessipohjaisessa suunnittelussa kaikki projektitoiminnot sovitetaan yhteen organisaation keskeisten tavoitteiden kanssa. Tällöin projektipäällikkö varmistaa, että kaikki projektin osatekijät edistävät yrityksen arvoja ja tavoitteita ja ovat niiden mukaisia.

Vaiheittainen lähestymistapa

Vaiheittainen lähestymistapa jakaa projektin erillisiin vaiheisiin ulkoisten rajoitteiden vuoksi. Kukin vaihe noudattaa projektinhallinnan elinkaaren vaiheita, mikä tekee siitä ihanteellisen pienille, hyvin määritellyille projekteille.

Lue myös: 5 sopimushallinnan trendiä vuonna 2024

Opas: Projektinhallinnan perusteet - Oneflow

Projektin tuotannonhallinta

Projektituotannon hallinta soveltaa toimintatieteellisiä teorioita ja periaatteita projektitoimitusten tehostamiseen. Tässä tietoon perustuvassa lähestymistavassa käytetään aktiivisuuteen perustuvaa dataa rajojen ennustamiseen ja realististen saavutustasojen asettamiseen, mikä optimoi koko projektitoimitusprosessia.

Parhaat käytännöt

Tehokkaaseen projektinhallintaan kuuluu muutakin kuin prosessin noudattaminen; kyse on parhaista käytännöistä, joilla varmistetaan, että projektit sujuvat ja saavuttavat tavoitteensa. Nämä käytännöt, jotka ovat yleisiä eri toimialoilla ja projekteissa, tarjoavat puitteet menestykselle.

Projektinhallintaohjelmiston perusteet

Ohjelmistojen käyttö projektinhallinnassa on perusta onnistuneiden tulosten varmistamiseksi. Nämä työkalut tarjoavat keskitetyn alustan tehtävien organisointiin, projektin edistymisen seurantaan ja tiimin viestinnän helpottamiseen.

Kehittyneet ominaisuudet, kuten mukautettavat dashboardit ja perusteellinen raportointi, auttavat projektipäälliköitä pysymään ajan tasalla, sillä ne tarjoavat reaaliaikaisia tietoja ja auttavat strategisessa suunnittelussa ja ennustamisessa.

Lue myös: Mikä on digitaalinen muutos? Ja mikä sitä edistää?

Projektinhallinnan perusteet - Oneflow

Säilytä joustava aikataulu

Aikataulujen sopeutumiskyky on ratkaisevan tärkeää ennakoimattomien muutosten hallitsemiseksi – jopa yksinkertaistetussa projektinhallinnassa. Esimerkiksi tekoälyaikataulujen kaltaisten työkalujen käyttö voi parantaa merkittävästi tiimisi kykyä hallita aikaansa ja resurssejaan ja mukautua perusprojektien aikataulujen dynaamiseen luonteeseen. Tasapainon luominen joustavien ja kiinteiden määräaikojen välille antaa projektipäälliköille mahdollisuuden selviytyä viivästyksistä ilman, että projekti suistuu raiteiltaan. Tällä lähestymistavalla varmistetaan, että kriittiset määräajat saavutetaan, mutta samalla jätetään liikkumavaraa mukautuksille projektin edetessä.

Räätälöi viestintästrategiat

Sidosryhmien mieltymysten mukaan räätälöity tehokas viestintä on avainasemassa. Tämä edellyttää selkeiden viestintäkanavien ja -taajuuksien luomista säännöllisten kokousten, päivitysten tai digitaalisten alustojen avulla. Näin varmistetaan, että kaikki osapuolet ovat ajan tasalla ja sitoutuneita, mikä edistää yhteistyöhön perustuvaa ympäristöä.

Seuraa keskeisiä mittareita

Onnistumisen mittaaminen keskeisten tulosindikaattoreiden avulla on yksi projektinhallinnan perusasioista. Konkreettisten, mitattavissa olevien tavoitteiden asettaminen ja seuranta koko hankkeen elinkaaren ajan mahdollistaa edistymisen ja tulosten selkeän arvioinnin. Tämä käytäntö auttaa osoittamaan projektin vaikutuksen ja arvon ja varmistaa sen yhdenmukaisuuden yleisten tavoitteiden kanssa.

Lue myös: Digitalisaation vaikutus nyky-yhteiskuntaan

Projektinhallinta - Oneflow

Aseta välitavoitteita

Harkitse välitavoitteiden luomista projektin kokonaistavoitteiden perusteella. Oletetaan, että projekti on verkkokaupan kolmen kuukauden sisältömarkkinointikampanja, ja tavoitteena on lisätä verkkosivustokäyntejä 80 % ja blogisisällön konversioastetta 200 %. Välitavoite numero yksi voisi olla muiden Shopify-blogiesimerkkien tarkastaminen samalla markkinasektorilla ja kilpailija-analyysin tekeminen, 20 uuden blogisisällön hahmottelu ja 5 julkaisua.

Jaa hanke noin neljään välitavoitteeseen (tai 5-7:ään, jos kyseessä on suurempi hanke) ja laadi yksityiskohtainen suunnitelma vain ensimmäistä välitavoitetta varten. Loput projektista voidaan suunnitella tässä vaiheessa pääpiirteittäin.

Jos saavutat ensimmäisen virstanpylvään ja huomaat esimerkiksi, että videot houkuttelevat kävijöitä ja konvertoivat paljon paremmin kuin pitkät artikkelit, voit suunnitella seuraavan välitavoitteen sen mukaisesti.

Tiivistelmä

Projektinhallinnan ymmärtäminen on välttämätöntä kaikille päälliköille, jotka pyrkivät menestymään eri aloilla, kuten tietotekniikan, rakentamisen tai terveydenhuollon saralla. Projektinhallinnan ytimeen kuuluu strateginen suunnittelu ja tehokas resurssien hallinta. Keskeinen taito on ajan, kustannusten ja laajuuden kriittisten tekijöiden tasapainottaminen (projektinhallinnan kolmio).

Kunkin hankkeen yksilöllisiin tarpeisiin räätälöityjen erityisten menetelmien käyttöönotto on välttämätöntä. Tämän ohella parhaiden käytäntöjen omaksuminen on ratkaisevan tärkeää. Näitä ovat esimerkiksi ohjelmistoratkaisujen hyödyntäminen, joustavien aikataulujen varmistaminen, selkeä ja tehokas viestintä sekä keskeisten mittareiden seuraaminen projektin suorituskyvyn ja edistymisen arvioimiseksi.

Yhdessä näillä strategioilla pyritään saavuttamaan projektin tavoitteet ja tehostamaan toteutusprosessia, mikä tekee projektinhallinnasta menestyksen kannalta välttämättömän taidon.

Koe digitaalisten sopimusten tuoma helppous ja vaivattomuus!

Prev:

15 parasta vaihtoehtoa Adobe Signille vuonna 2014

Next:

8 vaihtoehtoa GetAcceptille

Lisää artikkeleita

Henkilöstö & kulttuuri

10 askelta menestyksekkään hankintastrategian luomiseen

Sopimukset

Tekoäly ja sopimusanalytiikka

Hankinta

Mitä sähköinen hankinta on ja mitä hyötyä siitä on yrityksellesi?

Sopimukset

Kuinka vähentää kustannuksia allekirjoitusta edeltävässä vaiheessa Oneflown avulla?

Turvallisuus

5 vaarallista kyberturvallisuusvirhettä, joita yritykset tekevät

Sopimukset

Mikä on implisiittinen suostumus?

Sähköinen allekirjoitus

Miten tehdä digitaalinen allekirjoitus turvallisesti?

Sopimukset

Miten löytää oikea työkalu sopimusten tarkistamiseen?