Skip to content

Bedriftskultur

Undersøkelse for kandidatopplevelse: Eksempler og spørsmål som bør inkluderes

Kandidatopplevelsen er en viktig del av rekrutteringsprosessen. Det dreier seg om den samlede reisen en kandidat går gjennom når han eller hun søker på en jobb, fra den første kontakten med bedriften til den endelige beslutningsprosessen. For å få innsikt i denne opplevelsen gjennomfører mange organisasjoner kandidatundersøkelser. Disse undersøkelsene gir verdifull tilbakemelding som kan bidra til å forbedre rekrutteringsprosessen og styrke employer branding.

Hvorfor er kandidatopplevelsen viktig?

Når det gjelder å tiltrekke seg de beste talentene, spiller kandidatopplevelsen en viktig rolle. Forskning viser at kandidater som har en positiv opplevelse, er mer tilbøyelige til å takke ja til jobbtilbud og anbefale bedriften til andre. Kandidater som har en negativ opplevelse, vil derimot ikke bare takke nei til jobbtilbud, men også dele sine dårlige erfaringer med andre, noe som kan skade arbeidsgiverens omdømme.

I dagens konkurranseutsatte arbeidsmarked er en positiv kandidatopplevelse ikke lenger bare en “nice-to-have”, men en nødvendighet. Arbeidsgivere må forstå hvilken innvirkning kandidatopplevelsen kan ha på rekrutteringsarbeidet, og iverksette proaktive tiltak for å forbedre den.

Les også: Flyt gjennom rekrutterings-prosessen

Kandidatopplevelsens rolle i rekrutteringen

Kandidatopplevelsen spiller en avgjørende rolle når det gjelder å tiltrekke seg og beholde kvalifiserte kandidater. Den omfatter alle kontaktpunkter en kandidat har med en bedrift, fra den første kontakten med rekrutteringsteamet til den endelige beslutningsprosessen. Ved å tilby en sømløs og positiv opplevelse gjennom hele denne reisen kan arbeidsgivere skape et godt inntrykk og øke sannsynligheten for å tiltrekke seg de beste talentene.

En positiv kandidatopplevelse kan også forbedre kvaliteten på søknadene som mottas. Når kandidatene får en god og engasjerende opplevelse, er det mer sannsynlig at de sender inn fullstendige og gjennomtenkte søknader. Rekrutteringsavdelingen kan dermed ta bedre informerte beslutninger og velge ut kandidater som ikke bare er kvalifiserte, men som også er i tråd med bedriftens verdier og kultur.

Hvordan kandidatopplevelsen påvirker employer branding

Kandidatopplevelse og employer branding går hånd i hånd. En kandidats opplevelse kan ha stor betydning for hvordan de oppfatter et selskap som arbeidsgiver. Positive erfaringer kan styrke employer branding og gjøre organisasjonen mer attraktiv for potensielle kandidater. På den annen side kan negative erfaringer svekke arbeidsgiverens omdømme og gjøre det vanskeligere å tiltrekke seg de beste talentene.

Når kandidatene har en positiv opplevelse, er det større sannsynlighet for at de deler sine erfaringer med andre, enten gjennom jungeltelegrafen eller på sosiale medier. Denne positive jungeltelegrafen kan skape ringvirkninger, tiltrekke seg flere kandidater og styrke selskapets employer brand.

Les også: Hva er kontraktshåndtering? En komplett guide

Utforming av en effektiv kandidatundersøkelse

For å få innsikt i hvordan kandidatene opplever rekrutteringsprosessen, benytter organisasjoner seg ofte av kandidatundersøkelser. Disse undersøkelsene bidrar til å identifisere smertepunkter, styrker og forbedringsområder i rekrutteringsprosessen. Det er imidlertid viktig å utforme en effektiv undersøkelse for å sikre verdifulle og nøyaktige tilbakemeldinger.

Viktige elementer i en kandidatundersøkelse

Når du utformer en kandidatundersøkelse, bør du ta hensyn til noen viktige elementer. Først og fremst bør undersøkelsen være kortfattet og enkel å navigere. Lange og kompliserte undersøkelser kan avskrekke kandidatene fra å svare, noe som kan føre til skjeve tilbakemeldinger. Hvis undersøkelsen er kortfattet og fokuserer på relevante temaer, øker svarprosenten og sikrer verdifull innsikt.

I tillegg til å være kortfattet bør undersøkelsen fange opp både kvantitative og kvalitative data. Ved å inkludere en kombinasjon av vurderingsskalaer og åpne spørsmål kan organisasjonen få en helhetlig forståelse av kandidatenes erfaringer. Kvantitative data gir målbar innsikt, mens kvalitative data gir kandidatene mulighet til å uttrykke sine tanker og følelser med egne ord.

Utarbeide de riktige spørsmålene til undersøkelsen

Spørsmålene i en kandidatundersøkelse bør utformes med omhu for å samle inn spesifikk informasjon og få meningsfulle svar. Åpne spørsmål kan gi inngående innsikt i kandidatenes erfaringer og gi dem mulighet til å dele tanker og forslag. Eksempler på slike spørsmål kan være

“Beskriv din generelle opplevelse av søknadsprosessen”.

“Hva kunne selskapet ha gjort annerledes for å forbedre opplevelsen din?”

På den annen side kan lukkede spørsmål med vurderingsskalaer gi kvantitative data. Disse spørsmålene kan måle tilfredshetsnivået og identifisere forbedringsområder. Eksempler på lukkede spørsmål kan være

“På en skala fra 1-10, hvordan vil du vurdere din generelle opplevelse av selskapet?”

“Fikk du regelmessige oppdateringer om status for søknaden din? (Ja/Nei)”

Analysere og tolke resultatene av undersøkelsen

Når kandidatundersøkelsen er gjennomført, er neste trinn å analysere og tolke resultatene. Dette innebærer en systematisk gjennomgang av de innsamlede dataene og identifisering av trender, mønstre og forbedringsområder.

Å forstå tilbakemeldingene fra kandidatene

Tilbakemeldinger fra kandidatene er en verdifull informasjonskilde som kan gi innsikt i hvordan rekrutteringsprosessen oppfattes av kandidatene. Det er viktig å gå nøye gjennom og analysere tilbakemeldingene for å identifisere felles temaer, både positive og negative. En slik analyse kan bidra til å prioritere forbedringsområder og gi veiledning i beslutningsprosessen.

Det er viktig å være klar over at ikke alle tilbakemeldingene er realistiske. Noen forslag kan være upraktiske eller i strid med organisasjonens retningslinjer. Men ved å identifisere gjentagende problemer og gyldige bekymringer kan man få til meningsfulle endringer som forbedrer kandidatopplevelsen.

Forvandle undersøkelsesdata til nyttig innsikt

Når undersøkelsesdataene er analysert, er det på tide å omsette innsikten til handling. Dette innebærer å identifisere spesifikke forbedringsområder og utarbeide strategier for å løse dem. Hvis kandidatene for eksempel uttrykker frustrasjon over manglende kommunikasjon i løpet av rekrutteringsprosessen, kan organisasjonen innføre regelmessige statusoppdateringer eller automatiske varsler.

Det er også viktig å involvere viktige interessenter i beslutningsprosessen. Ved å involvere rekrutteringsansvarlige, ansettelsesansvarlige og annet relevant personell kan organisasjonen sikre at forbedringene er i tråd med den overordnede rekrutteringsstrategien og ivaretar både kandidatenes og bedriftens behov.

Les også: Hvorfor HR er ditt hemmelige våpenet til en digital transformasjon

Forbedre kandidatopplevelsen basert på funnene i undersøkelsen

En effektiv kandidatundersøkelse skal ikke bare gi verdifulle tilbakemeldinger, men også fungere som en katalysator for endring. Organisasjonene må ta de nødvendige grepene for å implementere innsikten de får og forbedre den samlede kandidatopplevelsen.

Strategier for å forbedre kandidatopplevelsen

Basert på funnene i undersøkelsen kan organisasjoner utvikle strategier for å forbedre kandidatopplevelsen. Disse strategiene kan blant annet bestå i å effektivisere søknadsprosessen, sørge for rettidig og personlig kommunikasjon og sikre en positiv intervjuopplevelse.

Regelmessig innhenting av tilbakemeldinger fra kandidatene og oppfølging av forslagene deres kan også bidra til kontinuerlig forbedring. Ved å vise at man er opptatt av kandidatopplevelsen og gjøre konkrete endringer, kan man tiltrekke seg de beste talentene og bygge et sterkt employer brand.

Måling av effekten av forbedringer på kandidatopplevelsen

Etter at du har implementert endringer basert på funnene i undersøkelsen, er det viktig å vurdere effekten av disse forbedringene. Dette kan gjøres ved å gjennomføre oppfølgingsundersøkelser eller overvåke nøkkeltall, for eksempel antall fullførte søknader eller kandidatenes tilfredshet.

Ved å måle effekten av forbedringene jevnlig kan organisasjonen forsikre seg om at den er på rett spor, og justere strategiene etter behov. Kontinuerlig evaluering og forbedring er avgjørende for å opprettholde en positiv kandidatopplevelse.

Les også: Mennesker. Den viktigste delen av organisasjonen din

Fremtiden for kandidatundersøkelser

Kandidatundersøkelser forventes å utvikle seg i takt med den teknologiske utviklingen og endringer i kandidatenes preferanser. Organisasjoner må holde seg oppdatert på nye trender for å sikre at undersøkelsene forblir relevante og effektive.

Nye trender innen kandidatundersøkelser

En ny trend innen kandidatundersøkelser er bruken av mobilvennlige undersøkelser. I takt med den økende bruken av smarttelefoner og nettbrett forventer kandidatene at undersøkelsene er lett tilgjengelige på mobile enheter. Ved å optimalisere undersøkelsene for mobile plattformer kan organisasjoner øke svarprosenten og samle inn mer nøyaktige data.

En annen trend er integreringen av kunstig intelligens (AI) og naturlig språkbehandling (NLP) i utformingen av spørreundersøkelser. Disse teknologiene kan bidra til å automatisere analysen av åpne svar og identifisere følelser og temaer i store mengder tilbakemeldinger. Dette sparer ikke bare tid, men gir også mer dyptgående innsikt.

Utnyttelse av teknologi for bedre kandidatundersøkelser

Den teknologiske utviklingen gjør det mulig å effektivisere kandidatundersøkelser. Organisasjoner kan bruke undersøkelsesplattformer som tilbyr sanntidsanalyser, tilpassbare maler og interaktive funksjoner. Disse funksjonene kan bidra til å skape engasjerende og intuitive undersøkelser som gir nøyaktige og nyttige tilbakemeldinger.

Organisasjoner kan også vurdere å bruke automatiserte verktøy for distribusjon av spørreundersøkelser og integrering med søkersporingssystemer (ATS) for å effektivisere undersøkelsesprosessen og optimalisere datainnsamling og analyse.

Sammendrag

Undersøkelser av kandidatopplevelsen spiller en avgjørende rolle når det gjelder å forbedre rekrutteringsprosesser og styrke employer branding. Ved å forstå hvor viktig kandidatopplevelsen er, utforme effektive undersøkelser, analysere tilbakemeldinger og implementere forbedringer kan organisasjoner tiltrekke seg de beste talentene og skape en positiv og minneverdig kandidatopplevelse. Ved å holde seg informert om nye trender og utnytte ny teknologi kan man dessuten ligge i forkant og kontinuerlig forbedre kandidatundersøkelsene.

Prev:

Hva er digital HR? En omfattende guide

Next:

Styrken i AI: Effektivisering av kontraktsgenerering

Relaterte artikler

Kontrakter

Kontraktsautomatisering: En komplett guide

Kontrakter

Hvordan kjøpe et verktøy for kontraktsinformasjon

Produkt

Approval flows: Hvordan multinasjonale selskaper kan bruke dem

Salg

Hvordan man booker møter på eventer

Elektroniske signaturer

Hvordan e-signaturer kan sette fart på selskapets forretningsutvikling?

Skoler

Hvordan bruke Oneflow e-signaturer i utdanning og skoler

Elektroniske signaturer

Hva er fjernsignering?

Kontrakter

Hva er kontraktsprosessen? Og hvordan fungerer den?