Skip to content

Valberedning

Valberedningen representerar Oneflows aktieägare och nominerar styrelsemedlemmar samt lämnar förslag till arvoden och ersättningar

Valberedning

Valberedningen utgörs av styrelsens ordförande och representanter från de större aktieägarna, i enlighet med ’Principer för valberedningen’ antogs av årsstämman den 12 maj 2023 och som gäller till dess bolagsstämman beslutar något annat. 

Enligt gällande instruktion ska valberedningen bestå av styrelseordföranden och tre representanter som är utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september. Ordförande i valberedningen är den ledamot som representerar den största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande. Namnet på valberedningens ledamöter presenteras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till årsstämman för beslut avseende:

  • ordförande vid årsstämma,
  • kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen,
  • arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna,
  • arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen,
  • val och arvodering av Bolagets revisor, och
  • principer för valberedningen.

Oneflow AB:s valberedning inför årsstämman 2024

Följande representanter för Oneflow AB:s största aktieägare, tillsammans med styrelseordförande Lars Appelstål, kommer att vara ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2024:

  • Caroline Sjösten, Swedbank Robur Fonder AB
  • Mattias Ståhlgren, Hamnes Invest AB
  • Finn Persson, Spintop Investment Partners III Sweden AB

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen senast den 26 mars genom e-post till valberedning@oneflow.com