Skip to content

2024

regulatory

Kommuniké från årsstämman 8 maj i Oneflow

Pressmeddelande
8 maj 2024

Kommuniké från årsstämman i ONEFLOW

Årsstämman 2024 i Oneflow AB (“Oneflow” eller “Bolaget“) hölls idag den 8 maj 2024 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Oneflow samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att balanserat resultat skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Det beslutades vidare att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Årsstämman beslutade vidare arvodet till styrelsens ledamöter ska, i enlighet med valberedningens förslag, uppgå till totalt 1 000 000 kronor exklusive arvode för utskottsarbete och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

  • 200 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 400 000 kronor till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd.

Det beslutades vidare att extra arvode för utskottsarbete inte ska utgå. 

Det beslutades även att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja nuvarande styrelseledamöterna Lars Appelstål, Bengt Nilsson, Rosie Kropp, Finn Persson och Anders Hamnes. Lars Appelstål omvaldes till styrelseordförande. 

Det beslutades att omvälja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har anmält att den auktoriserade revisorn Daniel Forsgren fortsätter som huvudansvarig.

Beslut om principer för valberedningen

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet och påskynda utvecklingen av Bolagets verksamhet eller i samband med förvärv av bolag eller fastigheter.

Utgivande av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde.

Beslut avseende incitamentsprogram 2024/2027 för ledande befattningshavare och anställda inom koncernen genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och anställda i koncernen genom emission av högst 400 000 teckningsoptioner. Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen. Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogram 2024/2027 beräknas uppgå till högst cirka 1,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Beslut om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av aktier för att möjliggöra leverans av aktier till anställda i Bolaget som innehar kvalificerade personaloptioner och som meddelat Bolaget att de avser att utnyttja sina kvalificerade personaloptioner till aktier. Totalt är det 557 000 aktier som ska emitteras. 

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.oneflow.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Hamnes, VD och grundare
Telefon: +46 76 788 50 76
E-post: anders.hamnes@oneflow.com

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Om Oneflow

Oneflow är en mjukvaruaktör som utvecklar, säljer och implementerar digitala avtalshanteringssystem. Bolaget anser att avtalshantering idag, både i Europa och globalt, huvudsakligen kännetecknas av manuell och pappers- eller filbaserad avtalshantering. Det innebär en hög grad av tids- och resurskrävande administrationsarbete samt en hög exponering mot mänskliga fel. Genom Bolagets mjukvaruplattform ges företag möjlighet att digitalt hantera avtal före, under och efter signering inom en och samma plattform i syfte att automatisera och effektivisera avtalshanteringsprocessen.

Prev:

Oneflow utvidgar sin strategi i en betydande omfattning med en ny AI-driven plattform

Next:

Oneflows månatliga ARR-uppdatering: maj 2024