Skip to content

2022

Regulatoriska

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONGKONG, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Pressmeddelande

20 april 2022

 

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”), i sin roll som stabiliseringsansvarig, meddelar att stabiliseringsåtgärder har vidtagits i Oneflow AB:s (publ) (“Oneflow” eller ”Bolaget”) aktier som handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Som meddelades i samband med nyemissionen av aktier i Bolaget (”Erbjudandet”) och noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market (”Noteringen”) agerar Danske Bank som stabiliseringsansvarig. Danske Bank kan, i den utsträckning det är tillåtet enligt svensk rätt, komma att genomföra transaktioner för att stödja aktiekursen på en nivå högre än den nivå som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner i Bolagets aktier kan ske i upp till 30 kalenderdagar efter första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North Premier Growth Market, OTC-marknaden eller på andra sätt.

Danske Bank som stabiliseringsansvarig är inte skyldig att genomföra någon stabiliseringsåtgärd och det finns därför ingen garanti för att ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det som fastställdes i Erbjudandet (det vill säga 45,00 SEK). Stabilisering, om påbörjad, kan komma att avbrytas när som helst utan förvarning och kommer oavsett att avslutas senast vid slutet av 30-dagarsperioden. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförts ska Danske Bank som stabiliseringsansvarig offentliggöra att stabiliseringstransaktioner genomförts.

I syfte att täcka eventuell övertilldelning i anslutning till Erbjudandet har Bolaget åtagit sig att emittera ytterligare upp till 1 003 680 aktier, vilket motsvarar maximalt 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas av Danske Bank helt eller delvis inom 30 kalenderdagar från första dagen för handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Danske Bank har, i egenskap av stabiliseringsansvarig och i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, meddelat att stabiliseringsåtgärder har vidtagits på Nasdaq First North Premier Growth Market i enlighet med nedan.

Kontaktperson på Danske Bank är Carl-Johan Sjunnesson (tel: +44 20 7410 8000).

Stabiliseringsinformation
Emittent: Oneflow AB (publ)
Instrument: Aktier (ISIN: SE0017564461)
Erbjudandestorlek: 7 694 884 aktier (inklusive 1 003 680 aktier genom Övertilldelningsoptionen)
Erbjudandepris: 45,00 SEK
Marknad: Nasdaq First North Premier Growth Market
Ticker: ONEF
Stabiliseringsansvarig: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

 

Stabiliseringstransaktioner
Datum Kvantitet (antal aktier) Högsta pris Lägsta pris Volymviktat genomsnittspris Valuta Handelsplats
08/04/2022 331 617 45,00 44,70 44,97 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
11/04/2022 58 864 45,00 45,00 45,00 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
12/04/2022 59 614 45,00 45,00 45,00 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
13/04/2022 27 915 45,00 45,00 45,00 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
14/04/2022 5 871 45,00 45,00 45,00 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
19/04/2022 19 964 45,00 45,00 45,00 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
20/04/2022 17 744 45,00 44,00 44,53 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market

 

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Hamnes, VD och grundare
Telefon: +46 76 788 50 76
E-post: anders.hamnes@oneflow.com

Denna information är sådan information som Oneflow AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 20 april 2022 kl. 21:00 CET.

Om Oneflow

Oneflow är en mjukvaruaktör som utvecklar, säljer och implementerar digitala avtalshanteringssystem. Bolaget anser att avtalshantering idag, både i Europa och globalt, huvudsakligen kännetecknas av manuell och pappers- eller filbaserad avtalshantering vilket innebär en hög grad av tids- och resurskrävande administrationsarbete samt en hög exponering mot mänskliga fel. Genom Bolagets mjukvaruplattform ges företag möjlighet att digitalt hantera avtal före, under och efter signering inom en och samma plattform i syfte att automatisera och effektivisera avtalshanteringsprocessen. Bolaget verkar primärt på den nordiska marknaden men produkterbjudandet har global räckvidd och Bolaget hade, per den 31 december 2021, 18 886 betalande användare i 24 länder[1]. Oneflows affärsmodell består primärt av att erbjuda långsiktiga abonnemangsavtal för produkter anpassade efter olika typer av kunders behov och önskemål genom en SaaS-modell (Eng. Software-as-a-service). Oneflow grundades under 2012 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Medelantalet anställda i Bolaget under 2021 uppgick till 83 personer fördelade på tre kontor i Sverige, Norge och Finland.

I Bolagets plattform kan användaren skapa, samarbeta och arbeta med avtal i realtid, både internt inom sin organisation och externt med motparter. Därefter kan avtalet signeras digitalt och arkiveras på ett strukturerat och säkert sätt. Avtalsdata såsom belopp, datum och tidsfrister sparas och kan filtreras, summeras, aggregeras och automatiskt integreras i andra affärssystem samt användas för notiser.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser och kan nås på e-post: info@fnca.se och telefon: +46 (0) 8528 00 399

[1] Länderna inkluderade Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, USA, Australien, Tyskland, Schweiz, Nya Zeeland, Kanada, Spanien, Belize, Nederländerna, Portugal, Belgien, Singapore, Sydafrika, Italien, Färöarna, Luxemburg, Rumänien, Gibraltar och Förenade Arabemiraten

Prev:

Första dag för handel i Oneflows aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Next:

Meddelande om stabiliseringsåtgärder