Skip to content

2022

Regulatoriska

Oneflow avser att notera sina aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONGKONG, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Pressmeddelande

28 mars 2022

Oneflow AB (publ) (”Oneflow” eller ”Bolaget”), ett snabbväxande SaaS-bolag inom digital avtalshantering, offentliggör idag sin avsikt att genomföra ett erbjudande av aktier (”Erbjudandet”) och notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market (”Noteringen”). Erbjudandet av aktier förväntas bestå av nya aktier emitterade av Oneflow och eventuellt en mindre andel befintliga aktier i Bolaget.

Bolagets styrelse anser att en notering på Nasdaq First North Premier Growth Market är ett naturligt och viktigt steg i utvecklingen för att accelerera Bolagets tillväxt och geografiska expansion ytterligare. Med en global, expanderande och lågt penetrerad adresserbar marknad tillsammans med ett nytänkande produkterbjudande ser Oneflow stora möjligheter att kunna växa snabbare än vad Bolagets internt genererade medel tillåter. Syftet med Erbjudandet är främst att möjliggöra implementeringen av Bolagets affärsplan i form av ökade investeringar inom produktutveckling och expansion till nya marknader, och på så sätt tillvarata Bolagets tillväxtpotential. Vidare förväntas en notering av aktierna på Nasdaq First North Premier Growth Market att öka medvetenheten om Bolaget och dess verksamhet, stärka Bolagets varumärke bland investerare och medarbetare samt ge Bolaget bättre förutsättningar att attrahera kunder och kvalificerad personal. Därutöver kommer Erbjudandet och Noteringen att ge Bolaget tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna.

Nasdaq Stockholm AB har bedömt att Oneflow uppfyller gällande noteringskrav på Nasdaq First North Premier Growth Market. Nasdaq Stockholm AB kommer att godkänna en ansökan från Bolaget om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market, förutsatt att vissa sedvanliga villkor uppfylls. Beroende på marknadsförhållanden förväntas Erbjudandet och Noteringen att genomföras under det andra kvartalet av 2022.

Anders Hamnes, VD och grundare av Oneflow, kommenterar:

”Ända sedan dag ett, för snart tio år sedan, har Oneflows ambition varit att hjälpa företag – stora som små – att arbeta helt digitalt med avtal. Avtal är grundstenen i alla affärer som görs och att digitalisera avtalen är ett naturligt steg för alla moderna företag att få ett smartare och mer effektivt avtalsflöde för samtliga team och avdelningar. Då det inte finns ett enda företag i världen som inte har någon form av avtal, betyder det att vår potentiella kundbas är enorm. De senaste årens ökade behov av en säker och molnbaserad avtalshanteringsprocess, inte minst på grund av mer hemarbete, skapar ytterligare medvind för oss. Per den 31 december 2021 hade vi cirka 19 000 betalande användare i 24 olika länder som nyttjade Oneflow, vilket ger oss en stabil grund för fortsatt hög tillväxt och expansion. Börsintroduktionen är ett viktigt steg för oss att växla upp våra expansionsplaner, både på nuvarande och nya marknader i Europa.”

Lars Appelstål, styrelseordförande i Oneflow, kommenterar:

”Det har varit fantastiskt att arbeta med Oneflows ledningsgrupp och ta del av den spännande resa och enorma tillväxt Bolaget upplevt sedan jag anslöt under 2015. Avtalshanteringsbranschen genomgår för närvarande en stor förvandling i takt med en ökad digitalisering i samhället, striktare regleringar för hanteringen av personuppgifter samt ett ökat behov av en hybrid arbetsplats och säkrare automatiserade arbetsprocesser. Oneflow är perfekt positionerade att vara en ledande kraft i denna förvandling. Bolagets tidigare framgångar, entreprenöriella företagskultur och tydliga fokus på innovation har lagt grunden för den imponerande tillväxten.”

Erbjudandet i korthet och prospekt

Om Bolaget väljer att genomföra Noteringen avses Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands samt utgöras av nyemitterade aktier om cirka 275 MSEK samt eventuellt en mindre andel befintliga aktier.

I syfte att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet avser Bolaget åta sig att emittera ytterligare aktier, motsvarande upp till 15% av Erbjudandet. Oneflow avser att använda nettolikviden från Erbjudandet för produktutveckling, geografisk expansion samt för allmänna företagsändamål.

Swedbank Robur Ny Teknik, Handelsbanken Fonder, Andra AP-fonden (AP2) och Humle Fonder (tillsammans ”Cornerstone-investerarna”) har, med förbehåll för vissa sedvanliga villkor, åtagit sig om att förvärva aktier i Erbjudandet till ett totalt belopp om cirka 215 MSEK till ett marknadsvärde för Bolagets aktier före Erbjudandet om upp till 830 MSEK.

Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att beskrivas i ett prospekt som upprättas av Bolaget med anledning av det planerade Erbjudandet. Prospektet kommer, om det publiceras, att finnas tillgängligt på Oneflows webbplats, www.oneflow.com. Alla erbjudanden och försäljningar utanför USA kommer att göras i enlighet med Regulation S under U.S. Securities Act of 1933.

Om Oneflow

Oneflow är en mjukvaruaktör som utvecklar, säljer och implementerar digitala avtalshanteringssystem. Bolaget anser att avtalshantering idag, både i Europa och globalt, huvudsakligen kännetecknas av manuell och pappers- eller filbaserad avtalshantering vilket innebär en hög grad av tids- och resurskrävande administrationsarbete samt en hög exponering mot mänskliga fel. Genom Bolagets mjukvaruplattform ges företag möjlighet att digitalt hantera avtal före, under och efter signering inom en och samma plattform i syfte att automatisera och effektivisera avtalshanteringsprocessen. Bolaget verkar primärt på den nordiska marknaden men produkterbjudandet har global räckvidd och Bolaget hade, per den 31 december 2021, 18 886 betalande användare i 24 länder[1]. Oneflows affärsmodell består primärt av att erbjuda långsiktiga abonnemangsavtal för produkter anpassade efter olika typer av kunders behov och önskemål genom en SaaS-modell (Eng. Software-as-a-service). Oneflow grundades under 2012 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Medelantalet anställda i Bolaget under 2021 uppgick till 83 personer fördelade på tre kontor i Sverige, Norge och Finland.

I Bolagets plattform kan användaren skapa, samarbeta och arbeta med avtal i realtid, både internt inom sin organisation och externt med motparter. Därefter kan avtalet signeras digitalt och arkiveras på ett strukturerat och säkert sätt. Avtalsdata såsom belopp, datum och tidsfrister sparas och kan filtreras, summeras, aggregeras och automatiskt integreras i andra affärssystem samt användas för notiser.

Oneflow bedömer att det finns ett antal huvudsakliga konkurrensfördelar som skiljer Bolaget från dess konkurrenter och andra aktörer på marknaden för digital avtalshantering, vilka inkluderar:

(1)     Oneflow har en “end-to-end”-plattform för samtliga steg i avtalshanteringsprocessen, dvs. före, under och efter signering;

(2)     Oneflow har en funktionsrik och flexibel HTML-redigerare som gör avtalen interaktiva, anpassningsbara till olika skärmstorlekar och tillåter editering i realtid; och

(3)     avtalsdatan i Oneflow är strukturerad och uppbyggd så att användare enkelt och smidigt kan hitta information och överföra avtalsdata till andra affärssystem automatiskt.

För räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2021 uppgick Oneflows nettoomsättning till 43,6 MSEK, vilket representerar en genomsnittlig årlig tillväxt om 59 procent sedan 31 december 2019. För att fortsätta Bolagets höga och hållbara tillväxt har Oneflow tagit fram strategiska initiativ som huvudsakligen innefattar de fyra delarna innovation och produktutveckling, marknadsföring och spridning av produkten, ökad försäljning till befintliga kunder och geografisk expansion till nya marknader. Ur ett långsiktigt perspektiv är målsättningen att, med hjälp av Bolagets huvudsakliga tillväxtinitiativ, bli en av de globala marknadsledarna inom digital avtalshantering.

Utvald finansiell information

Följande tabell anger utvalda nyckeltal [1] för Oneflow:

Räkenskapsåret som avslutades 31 december
202120202019
Nyckeltal definierade i enlighet med IFRS
Nettoomsättning, KSEK43 58326 59117 203
Alternativa nyckeltal   
Nettoomsättningstillväxt, %63,954,670,5
Bruttoresultat, KSEK42 00525 49416 410
Bruttomarginal, %96,495,995,4
Rörelseresultat (EBIT), KSEK-30 341-20 007-14 651
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), %-69,6-75,2-85,2
EBITDA, KSEK-17 576-12 223-9 278
EBITDA-marginal, %-40,3-46,0-53,9
Operationella SaaS-nyckeltal   
Annualised recurring revenue (ARR) [2], KSEK57 10432 82521 076
Tillväxt i ARR, %74,055,751,0
Betalande användare [3], st18 88610 8207 638
Gross retention rate [4], %94,291,391,4
Net retention rate [5], %119,6106,7113,3
LTV:CAC ratio [6] (Medelvärde senaste 12 månaderna), x14,817,213,5

[1]       IFRS-definierade nyckeltal: Nettoomsättning är hämtad från Bolagets konsoliderade finansiella rapporter som har reviderats av Bolagets revisor. Övriga nyckeltal är alternativa nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS och är hämtade från Bolagets interna redovisning och har varken reviderats eller översiktligt granskats av Bolagets revisor.

[2]        ARR definieras som kontrakterade intäkter kommande 12 månader. Dessa intäktströmmar faktureras och periodiseras över 12 månader varpå ARR kan vara högre än nettoomsättningssiffran.

[3]        Definieras som alla betalande användare hos Bolagets befintliga kunder.

[4]         Gross retention rate visar på andelen kundbortfall och är definierat som befintliga kunders ARR vid en specifik tidpunkt dividerat med samma kunders ARR, exklusive expansionsintäkter, 12 månader tidigare. Gross retention rate beaktar därmed inte mer- och korsförsäljning utan enbart intäktsbortfall från befintliga kunder.

[5]         Net retention rate är definierat som befintliga kunders ARR vid en specifik tidpunkt dividerat med samma kunders ARR, 12 månader tidigare. Net retention rate beaktar både expansionsintäkter, som innebär mer- och korsförsäljning, och intäktsbortfall från befintliga kunder.

[6]         Lifetime value : Customer acquisition cost. Kundens livstidsvärde beräknas genom att dividera periodens ARR med antalet kunder, sedan multiplicera resultatet med kundrelationernas estimerade längd beräknad från periodens kundbortfall och sedan multiplicera resultatet med bruttomarginalen för perioden. Kundanskaffningskostnaden beräknas genom att dividera nya kundanskaffningskostnader inom försäljning och marknadsföring med antal nya kunder som adderats för perioden. I beräkningen av kundlivstidsvärdet ingår inte framtida expansionsförsäljning.

Finansiella mål och utdelningspolicy

Oneflows styrelse har antagit följande finansiella mål och utdelningspolicy:

  • Tillväxt: Öka ARR till minst 600 MSEK vid slutet av räkenskapsåret 2026
  • Lönsamhet: Uppnå en EBIT-marginal om minst 20 procent vid slutet av räkenskapsåret 2026 med ett bibehållet starkt fokus på tillväxt
  • Utdelningspolicy: Styrelsen i Oneflow avser inte att föreslå någon utdelning inom överskådlig framtid utan istället sträva efter att återinvestera kassaflöden i tillväxtinitiativ

Oneflows finansiella mål och utdelningspolicy som anges ovan utgör framåtriktad information. De finansiella målen baseras på ett antal uppskattningar och antaganden relaterade till bland annat utvecklingen av Oneflows bransch, verksamhet, resultat och finansiella ställning och är föremål för risker och osäkerheter vilka kommer att beskrivas mer utförligt i prospektet som förväntas offentliggöras av Oneflow med anledning av Erbjudandet.

Rådgivare

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”) är Sole Global Coordinator och Bookrunner. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Oneflow och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Danske Bank i samband med Erbjudandet och Noteringen.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Advisor och kan nås på telefon: +46 (0)8 528 00 399 samt e-mail: info@fnca.se

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Hamnes, VD och grundare
Telefon: +46 76 788 50 76
E-post: anders.hamnes@oneflow.com

Viktig Information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande US Securities Act från 1933 (“US Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt US Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avses att upprättas i samband med Erbjudandet, vilket kommer att granskas och godkännas av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen och därefter publiceras av Bolaget.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “kvalificerade investerare” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern“); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade med en investering i värdepapper. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya värdepapper i Erbjudandet får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets värdepapper, vilken inte har verifierats av Danske Bank. Danske Bank agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Danske Bank är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av US Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Market Rulebook (Premier segment).

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (“MiFID II“); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans “Produktstyrningskraven i MiFID II“) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon “tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna värdepapperna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (“EU Målmarknadsbedömningen“). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets värdepapper lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana värdepapper är endast godtagbara motparter som definerat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (“UK MiFIR“), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana värdepapper till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (“UK Målmarknadsbedömningen” tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen “Målmarknadsbedömningen“). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets värdepapper kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets värdepapper inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets värdepapper endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet och Noteringen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets värdepapper.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets värdepapper samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

[1] Länderna inkluderade Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, USA, Australien, Tyskland, Schweiz, Nya Zeeland, Kanada, Spanien, Belize, Nederländerna, Portugal, Belgien, Singapore, Sydafrika, Italien, Färöarna, Luxemburg, Rumänien, Gibraltar och Förenade Arabemiraten

Next:

Oneflow offentliggör prospekt och pris inför noteringen av aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market