Skip to content

2024

Regulatoriska

Oneflows delårsrapport Q1 2024: Styra mot lönsamhet

Pressmeddelande
8 maj 2024

Oneflow publicerar bolagets delårsrapport för första kvartalet 2024:

  • Nettoomsättningen ökade med 41,6 procent till 30,8 MSEK (21,7). Andelen av nettoomsättningen utanför Sverige ökade till 33 procent (28) med betalande användare i 39 länder.
  • Rörelseresultat, EBIT uppgick till -21,5 MSEK (-23,5), motsvarande en rörelsemarginal om -70 procent (-108).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -21,3 MSEK (-22,8).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,84 SEK (-0,91) och efter utspädning till -0,84 SEK (-0,91).
  • Total ARR YoY ökade med 41 procent till 140,6 MSEK (99,6). Net New ARR för årets första kvartal ökade med 25,4 procent till 11,2 MSEK (9,0).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7,6 MSEK (-9,4).
  • Totala likvida medel uppgick till 78,1 MSEK (188,0).

Anders Hamnes, VD och grundare av Oneflow, kommenterar:

“Oneflow rapporterade en Net New ARR på 11,2 MSEK under det första kvartalet, en ökning med 25% jämfört med samma kvartal förra året. Total ARR landade på 140,6 MSEK, vilket motsvarar en årlig tillväxttakt om 41%. Oneflow fortsätter att leverera starka försäljningssiffror i en fortfarande något utmanande miljö.

EBIT marginalen för det första kvartalet 2024 landade på -70%, vilket är en betydande förbättring jämfört med föregående kvartal som låg på -93%. Tittar vi på samma kvartal föregående år låg EBIT marginalen på -108%. EBIT under första kvartalet var -21,5 MSEK, en förbättring med över 5 MSEK jämfört med föregående kvartal och i linje med våra interna prognoser. Under 2024 är målet att ytterligare förbättra vår EBIT samt styra bolaget mot lönsamhet.

Gross retention var 91% i slutet av det första kvartalet, och har gradvis ökat sedan början av 2023. Vi förväntar oss att gross retention kommer att fortsätta stiga och slutligen stabilisera sig på 2021 års nivåer om 94-95%. Oneflow inkluderar nedgraderingar i Gross Retention beräkningen, varvid förhållandet mellan churn och nedgraderingar är någorlunda jämnt fördelat.

Net retention slutade det första kvartalet på 110%, ned från 113% samma kvartal föregående år och 119% för två år sedan. Recessionen medförde en betydande minskning av vår merförsäljning. Vi förväntar oss att Net Retention kommer att stabilisera sig på nuvarande nivåer och sedan gradvis och långsamt återhämta sig till samma nivåer som före recessionen.

Från ett innovationsmässigt produktperspektiv lanserade Oneflow flera nyckelfunktioner under det första kvartalet, vilket kommer att stärka vår unika position inom premiumsegmentet. Exempel på gjorda lanseringar är ändringsförslag och inline-kommentarer, för att nämna några. Vi har en gedigen roadmap för året, med flera lanseringar som överensstämmer med förväntningarna från mer krävande kunder. Oneflow är entusiastiska över lanseringsplanerna och de möjligheter som ligger framför oss.

Under det andra kvartalet har vi påbörjat en betydande expansion av vår affärsstrategi genom att lansera Oneflow AI. Vår AI drivna plattform revolutionerar hur företag kan hantera avtal genom att eliminera kostsamma rutinuppgifter, minimera risker och skapa insikter i en hastighet som överstiger mänskliga förmågor. Eftersom avtal är grundläggande för alla affärer påverkar effektiviteten av avtalshantering direkt den övergripande produktiviteten. Vår plattform säkerställer att avtal slutförs korrekt och effektivt, vilket är kritiska framgångsfaktorer för varje bolag. Vi är övertygade om att denna innovation kommer att vara avgörande för kunder som vill effektivisera och kvalitetssäkra sina arbetsflöden.

Med befintlig ARR, nuvarande tillväxttakt och oförändrad kostnadsbas under 2024, kommer vi att behålla kassan på en komfortabel nivå samt fortsätta fokusera på att styra bolaget mot lönsamhet.

Oneflow erbjuder en kritisk produkt som minskar kostnader och ökar produktiviteten, vilket ger en hög avkastning på investeringen. Vi kommer aldrig att äventyra vår finansiella ställning utan strävar alltid efter att fatta sunda långsiktiga affärsbeslut. Vi upprätthåller våra finansiella mål att nå en ARR på 500 MSEK och en EBIT-marginal på 20 procent under 2027.

Say contract, think Oneflow!”

Ladda ner rapporten här

Presentation av Oneflows rapport

Anders Hamnes, VD och grundare av Oneflow, och Natalie Jelveh, CFO på Oneflow, kommer att presentera rapporten och svara på frågor i ett webbinarium kl. 10.00 samma dag. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Registrera dig här för att delta: https://oneflow.zoom.us/webinar/register/WN_32E2s8s8QPmbbsAJlk4pmg

Rapporten och presentationen kommer finnas tillgängliga på vår hemsida här:

https://oneflow.com/se/ir/investerare/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan information som Oneflow AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 maj 2024 kl. 8:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Hamnes, VD och grundare

Telefon: +46 76 788 50 76

E-post: anders.hamnes@oneflow.com

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Om Oneflow

Oneflow utvecklar en plattform som automatiserar hela avtalsprocessen med hjälp av AI. Avtal ligger i hjärtat av alla verksamheter, men trots att världen genomgår en digital omvandling fastnar avtalen ofta i en röra av PDF-filer, äldre system och inkorgar, bara för att få dem signerade. Oneflow tror att det finns ett bättre sätt att hantera avtal. Ett sätt som är intelligent, användarvänligt, datadrivet och samlar alla steg i processen på en plats, vilket möjliggör tydlighet och samarbete mellan alla parter. Och de, i sin tur, kan fokusera på det de gör bäst. Med Oneflow blir avtalen smartare, vilket ger våra användare en magisk upplevelse. Testa gratis på oneflow.com.

Prev:

Oneflows månatliga ARR-uppdatering: april 2024

Next:

Oneflow utvidgar sin strategi i en betydande omfattning med en ny AI-driven plattform