Skip to content

2022

Regulatoriska

Meddelande om stabiliseringsåtgärder, avslutande av stabiliseringsperiod och utnyttjande av övertilldelningsoption

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONGKONG, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

 
Pressmeddelande

5 maj 2022

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”), i sin roll som stabiliseringsansvarig, meddelar att stabiliseringsåtgärder har vidtagits i Oneflow AB:s (publ) (“Oneflow” eller ”Bolaget”) aktier som handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras. Danske Bank har utnyttjat övertilldelningsoptionen avseende 327 680 aktier i Oneflow.

Som offentliggjordes i samband med nyemissionen av aktier i Bolaget (”Erbjudandet”) och noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market (”Noteringen”) har Danske Bank haft möjligheten att genomföra stabiliseringsåtgärder i egenskap av stabiliseringsansvarig. Danske Bank har, i den utsträckning det är tillåtet enligt svensk rätt, kunnat genomföra transaktioner för att stödja, aktiekursen på en nivå högre än den nivå som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden för Bolagets aktier i upp till 30 kalenderdagar efter första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Sådana stabiliseringstransaktioner har kunnat genomföras på Nasdaq First North Premier Growth Market, OTC-marknaden eller på andra sätt.

Danske Bank har dock inte haft någon skyldighet att genomföra någon stabiliseringsåtgärd och det har därför inte funnits någon garanti att dessa åtgärder skulle genomföras. Inga transaktioner har genomförts till ett pris som varit högre än det pris som fastställts i Erbjudandet, det vill säga 45,00 SEK per aktie.

I syfte att täcka eventuell övertilldelning i anslutning till Erbjudandet har Bolaget, som tidigare offentliggjorts, åtagit sig att emittera ytterligare upp till 1 003 680 aktier, vilket motsvarar maximalt 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Övertilldelningsoptionen har kunnat utnyttjas av Danske Bank helt eller delvis inom 30 kalenderdagar från första dagen för handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Stabiliseringsansvarig meddelar nu att Övertilldelningsoptionen avseende 327 680 nya aktier har utnyttjats.

Teckningskursen för aktierna som ska emitteras är 45,00 SEK för varje ny aktie. Oneflow kommer därmed att tillföras ytterligare cirka 15 MSEK, vilket medför att Oneflow genom Erbjudandet tillförs totalt cirka 290 MSEK före transaktionskostnader. Efter registreringen av de nya aktierna som emitteras inom ramen för Övertilldelningsoptionen kommer det totala antalet aktier och röster i Oneflow att uppgå till 25 142 528. Samtliga aktier som Danske Bank i egenskap av stabiliseringsansvarig lånat av en existerande aktieägare i syfte att täcka övertilldelning i samband med Erbjudandet kommer att återlämnas inom kort.

Danske Bank har, i egenskap av stabiliseringsansvarig och i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 meddelat att stabiliseringstransaktioner har vidtagits på Nasdaq First North Premier Growth Market i enlighet med nedan.

Kontaktperson på Danske Bank är Carl-Johan Sjunnesson (tel: +44 20 7410 8000).

Stabiliseringsinformation
Emittent: Oneflow AB (publ)
Instrument: Aktier (ISIN: SE0017564461)
Erbjudandestorlek: 7 694 884 aktier (inklusive 1 003 680 aktier genom Övertilldelningsoptionen)
Erbjudandepris: 45,00 SEK
Marknad: Nasdaq First North Premier Growth Market
Ticker: ONEF
Stabiliseringsansvarig: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

 

 

Nedan följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under hela stabiliseringsperioden i enlighet med detta pressmeddelande och Bolagets pressmeddelanden den 20 april 2022 respektive 29 april 2022. Samtliga transaktioner under stabiliseringsperioden har genomförts på Nasdaq First North Premier Growth Market och inga stabiliseringstransaktioner har genomförts på andra datum än de som anges nedan.

Stabiliseringstransaktioner genomförda under hela stabiliseringsperioden
Datum Kvantitet (antal aktier) Högsta pris Lägsta pris Volymviktat genomsnittspris Valuta Handelsplats
08/04/2022 331 617 45,00 44,70 44,97 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
11/04/2022 58 864 45,00 45,00 45,00 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
12/04/2022 59 614 45,00 45,00 45,00 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
13/04/2022 27 915 45,00 45,00 45,00 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
14/04/2022 5 871 45,00 45,00 45,00 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
19/04/2022 19 964 45,00 45,00 45,00 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
20/04/2022 17 744 45,00 44,00 44,53 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
21/04/2022 32 000 45,00 44,50 44,88 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
22/04/2022 20 000 45,00 44,30 44,78 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
25/04/2022 8 411 45,00 44,50 44,72 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
26/04/2022 18 789 44,80 43,90 44,55 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
27/04/2022 9 355 44,40 43,90 44,28 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
28/04/2022 16 856 44,40 43,60 43,95 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
29/04/2022 9 000 44,20 44,00 44,01 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
02/05/2022 13 000 43,90 42,00 43,13 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
03/05/2022 20 564 42,00 41,00 42,00 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
04/05/2022 3 474 40,00 40,00 40,00 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
05/05/2022 2 962 40,50 40,00 40,06 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Hamnes, VD och grundare
Telefon: +46 76 788 50 76
E-post: anders.hamnes@oneflow.com

Denna information är sådan information som Oneflow AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 maj 2022 kl. 21:00 CET.

 

Om Oneflow

Oneflow är en mjukvaruaktör som utvecklar, säljer och implementerar digitala avtalshanteringssystem. Bolaget anser att avtalshantering idag, både i Europa och globalt, huvudsakligen kännetecknas av manuell och pappers- eller filbaserad avtalshantering vilket innebär en hög grad av tids- och resurskrävande administrationsarbete samt en hög exponering mot mänskliga fel. Genom Bolagets mjukvaruplattform ges företag möjlighet att digitalt hantera avtal före, under och efter signering inom en och samma plattform i syfte att automatisera och effektivisera avtalshanteringsprocessen. Bolaget verkar primärt på den nordiska marknaden men produkterbjudandet har global räckvidd och Bolaget hade, per den 31 december 2021, 18 886 betalande användare i 24 länder[1]. Oneflows affärsmodell består primärt av att erbjuda långsiktiga abonnemangsavtal för produkter anpassade efter olika typer av kunders behov och önskemål genom en SaaS-modell (Eng. Software-as-a-service). Oneflow grundades under 2012 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Medelantalet anställda i Bolaget under 2021 uppgick till 83 personer fördelade på tre kontor i Sverige, Norge och Finland.

I Bolagets plattform kan användaren skapa, samarbeta och arbeta med avtal i realtid, både internt inom sin organisation och externt med motparter. Därefter kan avtalet signeras digitalt och arkiveras på ett strukturerat och säkert sätt. Avtalsdata såsom belopp, datum och tidsfrister sparas och kan filtreras, summeras, aggregeras och automatiskt integreras i andra affärssystem samt användas för notiser.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser och kan nås på e-post: info@fnca.se och telefon: +46 (0) 8528 00 399

[1] Länderna inkluderade Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, USA, Australien, Tyskland, Schweiz, Nya Zeeland, Kanada, Spanien, Belize, Nederländerna, Portugal, Belgien, Singapore, Sydafrika, Italien, Färöarna, Luxemburg, Rumänien, Gibraltar och Förenade Arabemiraten

Prev:

Inbjudan till Oneflows Q1 presentation den 6 maj

Next:

Oneflows delårsrapport Q1 2022: Ett starkt kvartal som välkomnar nya aktieägare