Skip to content

2024

Regulatoriska

Oneflows bokslutskommuniké 2023: Att slå rekord börjar bli en vana

Pressmeddelande
16 februari 2024

Oneflow publicerar bolagets bokslutskommuniké januari–december 2023.

Oktober–december 2023 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade med 39,5 procent till 28,4 MSEK (20,4). Andelen av nettoomsättningen utanför Sverige ökade till 33 procent (28) med betalande användare i 40 länder.
 • Rörelseresultat, EBIT uppgick till -26,5 MSEK (-24,4), motsvarande en rörelsemarginal om –93 procent (-120).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -26,3 MSEK (-24,0).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,05 SEK (-0,95) och efter utspädning till -1,05 SEK (-0,95).
 • Total ARR YoY ökade med 42,7 procent till 129,3 MSEK (90,6). Net New ARR för fjärde kvartalet ökade med 29,7 procent till 13,2 MSEK (10,1).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8,6 MSEK (-11,1).
 • Totala likvida medel uppgick till 100,6 MSEK (211,7).

Januari–december 2023 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade med 44 procent till 99,7 MSEK (69,1). Andelen av nettoomsättningen utanför Sverige ökade till 30 procent (25) med betalande användare i 40 länder.
 • Rörelseresultat, EBIT, uppgick till -98,1 MSEK (-65,8), motsvarande en rörelsemarginal om -98 procent (-95).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -95,5 MSEK (-67,3).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -3,80 SEK (-2,89) och efter utspädning till -3,80 SEK (-2,89).
 • Net New ARR ökade under 2023 med 15,6 procent till 38,7 MSEK (33,5).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -52,7 MSEK (-28,9).
 • Totala likvida medel uppgick till 100,6 MSEK (211,7).
 • I enlighet med styrelsens policy ska ingen utdelning betalas ut.

Anders Hamnes, VD och grundare av Oneflow, kommenterar:

“Oneflow fortsatte att leverera starka försäljningssiffror under det sista kvartalet 2023. ARR ökade med 13,2 MSEK under kvartalet, vilket är högsta ökningen hitintills, och slutade året på totalt 129,3 MSEK. Detta motsvarar en tillväxt jämfört med föregående år på 43 procent. 

Under hösten, och särskilt under fjärde kvartalet 2023, tog vi det strategiska beslutet att minska vår personalstyrka för att ytterligare förbättra effektiviteten och optimera organisationen. Denna justering påverkade cirka 5 procent av vår personalstyrka. Vissa av de anställda som berörts av reduceringen är under uppsägningstid och kommer att kompenseras under de första månaderna 2024. Alla kostnader kopplade till uppsägningarna har allokerats till räkenskapsåret 2023, vilket resulterar i en engångskostnad på 1,2 MSEK under fjärde kvartalet.

Fjärde kvartalets EBIT landade på -26,5 MSEK, inklusive engångskostnader nämnd ovan, vilket är i linje med våra interna prognoser. Under första kvartalet 2024 och framåt kommer vi att se en förbättring av EBIT kvartal för kvartal. Med befintlig ARR, nuvarande tillväxttakt och oförändrad kostnadsbas under 2024, kommer vi att behålla kassan på en komfortabel nivå samt fokusera på att styra bolaget mot lönsamhet.

Vi har sett en liten förbättring av gross retention rate under 2023 och avslutar året på 91,1 procent. Vi förväntar oss en fortsatt förbättring framöver. Net retention rate ligger på en sund nivå om 110,2 procent, detta trots ett hårt tryck från kunder som minskar sina organisationer. Vår förväntan är att net retention rate kommer att förbättras i takt med att marknaden återhämtar sig..

Oneflow erbjuder en kritisk produkt som minskar kostnader och ökar produktiviteten, vilket ger en hög avkastning på investeringen. Vi kommer aldrig att äventyra vår finansiella ställning utan strävar alltid efter att fatta sunda långsiktiga affärsbeslut. Vi upprätthåller våra finansiella mål att nå en ARR på 500 MSEK och en EBIT-marginal på 20 procent under 2027.

Say contract, think Oneflow!”

Ladda ner rapporten här.

Presentation av Oneflows bokslutskommuniké 2023

Anders Hamnes, VD och grundare av Oneflow, och Natalie Jelveh, CFO av Oneflow, kommer att presentera rapporten och svara på frågor i ett webbinarium kl. 10.00 idag. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Registrera dig här för att delta: https://oneflow.zoom.us/webinar/register/WN_pKnXiTeJS_SEJtXiJqUS4A

Rapporten och presentationen kommer finnas tillgängliga på vår hemsida här:

https://oneflow.com/se/ir/investerare/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan information som Oneflow AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 februari 2024 kl. 8:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Hamnes, VD och grundare

Telefon: +46 76 788 50 76

E-post: anders.hamnes@oneflow.com

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser och kan nås på e-post: info@fnca.se och telefon: +46 (0) 8528 00 399

Om Oneflow

Oneflow är en mjukvaruaktör som utvecklar, säljer och implementerar digitala avtalshanteringssystem. Bolaget anser att avtalshantering idag, både i Europa och globalt, huvudsakligen kännetecknas av manuell och pappers- eller filbaserad avtalshantering vilket innebär en hög grad av tids- och resurskrävande administrationsarbete samt en hög exponering mot mänskliga fel. Genom Bolagets mjukvaruplattform ges företag möjlighet att digitalt hantera avtal före, under och efter signering inom en och samma plattform i syfte att automatisera och effektivisera avtalshanteringsprocessen.

Prev:

Inbjudan till presentation av Oneflows bokslutskommuniké 2023

Next:

Oneflows månatliga ARR-uppdatering: februari 2024