Skip to content

2023

Regulatoriska

Oneflows delårsrapport Q2 2023: Rekordhög försäljning trots en tuff marknad

Pressmeddelande
11 augusti 2023

Oneflow publicerar bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2023:

April – juni 2023 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade med 46 procent till 23,9 MSEK (16,5). Andelen av nettoomsättningen utanför Sverige ökade till 30 procent (24) med betalande användare i 35 länder.
 • Rörelseresultat, EBIT uppgick till -25,4 MSEK (-13,4), motsvarande en rörelsemarginal om -105,9 procent (-81,3).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,97 SEK (-0,58) och efter utspädning till -0,97 SEK (-0,58).
 • Total ARR YoY ökade med 48 procent till 110,8 MSEK (74,7).
 • Net New ARR för andra kvartalet ökade med 25 procent till 11,3 MSEK (9,0).
 • Totala likvida medel uppgick till 156,5 MSEK (260).

Januari – juni 2023 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade med 47 procent till 45,7 MSEK (31). Andelen av nettoomsättningen utanför Sverige ökade till 29 procent (23) med betalande användare i 35 länder.
 • Rörelseresultat, EBIT uppgick till -48,9 MSEK (-24,3), motsvarande en rörelsemarginal om -107 procent (-78,5).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,87 SEK (-1,22) och efter utspädning till -1,87 SEK (-1,22).
 • Total ARR YoY ökade med 48 procent till 110,8 MSEK (74,7).
 • Net New ARR för halvåret ökade med 15 procent till 20,2 MSEK (17,6).
 • Totala likvida medel uppgick till 156,5 MSEK (260).

Anders Hamnes, VD och grundare av Oneflow, kommenterar:

“Marknaden har varit utmanande under de senaste kvartalen. Trots det ökade vår totala ARR med 48 procent jämfört med föregående år till 110,8 MSEK, vilket motsvarar en rekordhög ökning på 11,3 MSEK under andra kvartalet. Med tanke på det finansiella klimatet och osäkerheten känns det oerhört tillfredsställande att vi fortfarande är ett av de snabbast växande börsnoterade programvaruföretagen i Sverige, och att vi fortsätter att nå rekordhöga försäljningssiffror.

Vår tillväxtstrategi för global expansion utvecklas enligt plan. Vi får mer och mer draghjälp i försäljningen från våra nyetablerade dotterbolag i Frankrike, Nederländerna och Storbritannien. Oneflow har idag kunder i 35 länder och andelen försäljning utanför Sverige uppgick till 30 procent under det andra kvartalet, en ökning från 28 procent under det första kvartalet.

Ur ett produktperspektiv fortsatte vi att investera i förbättrad upplevelse av Oneflows avtalshantering. Vi lanserade nya funktioner som hjälper våra kunder att dra nytta av dynamiska avtal som är helt digitala, vilket gör att de ligger steget före sina konkurrenter. 

Churn (kundomsättningen) ökade något i kölvattnet av lågkonjunkturen, men har nu långsamt börjat minska igen. Vi ser en något förbättrad Gross Retention Rate under det andra kvartalet (91,1 procent) jämfört med föregående kvartal (90,6 procent), och vi tror att Gross Retention Rate kommer att fortsätta att förbättras långsamt framöver. 

Expansion ARR är under stark press på grund av kunder som drar ner på personal och säger upp anställda i stället för att nyanställa. Vi förväntar oss att Net Retention Rate kommer att förbättras igen från den nuvarande, men fortfarande hälsosamma och tillfredsställande, nivån (112,5 procent).

Marknaden för digitala avtal är relativt ny och oexploaterad i jämförelse med mer mogna programvarumarknader som CRM- och ERP-marknaderna. Detta trots att avtal är grunden i alla affärsuppgörelser. Potentialen, i kombination med ett mycket kompetent team, en stark företagskultur och en skalbar produkt som uppfyller kraven från såväl stora företag som småföretag, positionerar Oneflow för hållbar tillväxt under de kommande åren.

Oneflow erbjuder en produkt som har visat sig minska kostnaderna och öka produktiviteten, vilket ger hög valuta för pengarna och en snabb återbetalning. Vi har en stark kassa och har stabiliserat EBIT-förlusterna, och styr nu mot lönsamhet. Vi behåller våra finansiella mål att nå ett ARR om 600 MSEK och en EBIT-marginal om 20 procent under 2027.”

Ladda ner rapporten i PDF

Presentation av Oneflows rapport

Anders Hamnes, VD och grundare av Oneflow, och Natalie Jelveh, CFO på Oneflow, kommer att presentera rapporten och svara på frågor i ett webbinarium kl. 10.00 samma dag. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Registrera dig här för att delta: https://oneflow.zoom.us/webinar/register/WN_kOJ5ZwPISyuBUTi2cUMO2g

Rapporten och presentationen kommer finnas tillgängliga på vår hemsida här: https://oneflow.com/se/ir/investerare/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan information som Oneflow AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2023 kl. 8:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Hamnes, VD och grundare

Telefon: +46 76 788 50 76

E-post: anders.hamnes@oneflow.com

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Om Oneflow

Oneflow är en mjukvaruaktör som utvecklar, säljer och implementerar digitala avtalshanteringssystem. Bolaget anser att avtalshantering idag, både i Europa och globalt, huvudsakligen kännetecknas av manuell och pappers- eller filbaserad avtalshantering vilket innebär en hög grad av tids- och resurskrävande administrationsarbete samt en hög exponering mot mänskliga fel. Genom Bolagets mjukvaruplattform ges företag möjlighet att digitalt hantera avtal före, under och efter signering inom en och samma plattform i syfte att automatisera och effektivisera avtalshanteringsprocessen.

Prev:

Oneflows månatliga ARR-uppdatering: juli 2023

Next:

Oneflow anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant