Skip to content

2022

Regulatoriska

Kommuniké från årsstämman i Oneflow

Press release

6 May 2022

Årsstämman 2022 i Oneflow AB (“Oneflow” eller “Bolaget“) hölls idag den 6 maj 2022 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Oneflow samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att balanserat resultat skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Det beslutades vidare att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Årsstämman beslutade vidare arvodet till styrelsens ledamöter ska, i enlighet med valberedningens förslag, uppgå till totalt 1 000 000 kronor exklusive arvode för utskottsarbete och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

  • 200 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 400 000 kronor till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd.

Det beslutades vidare att extra arvode för utskottsarbete inte ska utgå.

Det beslutades även att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja nuvarande styrelseledamöterna Lars Appelstål, Bengt Nilsson, Finn Persson och Anders Hamnes. Rosie Kropp valdes som ny styrelseledamot. Lars Appelstål omvaldes till styrelseordförande. Johan Borendal har avböjt omval.

Det beslutades att omvälja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har anmält att den auktoriserade revisorn Daniel Forsgren fortsätter som huvudansvarig.

Beslut om principer för valberedningen

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förlag, att anta principer för valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet och påskynda utvecklingen av Bolagets verksamhet eller i samband med förvärv av bolag eller fastigheter.

Utgivande av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.oneflow.com

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Hamnes, VD och grundare av Oneflow
Telefon: +46 76 788 50 76
E-post: anders.hamnes@oneflow.com

Om Oneflow

Oneflow är en mjukvaruaktör som utvecklar, säljer och implementerar digitala avtalshanteringssystem. Bolaget anser att avtalshantering idag, både i Europa och globalt, huvudsakligen kännetecknas av manuell och pappers- eller filbaserad avtalshantering vilket innebär en hög grad av tids- och resurskrävande administrationsarbete samt en hög exponering mot mänskliga fel. Genom Bolagets mjukvaruplattform ges företag möjlighet att digitalt hantera avtal före, under och efter signering inom en och samma plattform i syfte att automatisera och effektivisera avtalshanteringsprocessen.

Prev:

Oneflows delårsrapport Q1 2022: Ett starkt kvartal som välkomnar nya aktieägare

Next:

Inbjudan till Oneflows presentation av Q2 den 12 augusti